Naturreservatet Nordsjömyren

Ängsnycklar

Nordsjömyren ligger vid Klagstorpsåsen i Dala. Från Klagstorpsåsen rinner kalkhaltigt grundvatten till Nordsjömyren. Myren omges av lösa jordlager som är starkt grundvattenförande.

Detta grundvatten är på vissa ställen kalkrikt och hela Nordsjömyren är kalkrika vilket har gett upphov till fina rikkärr. Det finns även partier med fattigare kärr. Igenväxningen av Nordsjömyren har påskyndats genom att sjön en gång blivit sänkt.

Rikkärr finns i partier i Nordsjömyren. Rikärren är kända för sin artrikdom. Bland kärlväxter kan nämnas näbbstarr, trindstarr, myggblomster, ängsnycklar, kärrspira, snip, tagelsäv och gräsull. I Nordsjömyren har även sumpröksvamp hittats.