Naturreservatet Nolgården Näs

Sluttande ängsmark ner mot sådd åker

Naturreservatet är en del av ett långt åssystem på gränsen mellan socknarna Näs och Vartofta-Åsaka. Området utgörs av flera mer eller mindre sammanhängande, oregelbundet slingrande åspartier.

Det längsta sammanhängande åspartiet är ca 300 meter långt och  som bredast cirka 50 meter. Materialet i åsarna domineras av ortocerkalksten. Även sandsten och skiffer förekommer i relativt stor omfattning. Här bildas värmefångande sydsluttningar av stor betydelse för stäppängsflorans trivsel.

Vegetationen inom reservatet utgörs av stäppartad kalktorräng med inslag av exklusiva arter som anses vara relikter från den postglaciala värmetiden, då sydliga arter spreds norrut på grund av det då rådande milda klimatet.

Ett exempel på dessa stäppängs-växter är fjädergräset (Stipa pennata). Artens egentliga hemvist i sydösteuropas stäppområden och dess förekomster på Falbygden är de enda i Norden. Bland de så kallade följeväxterna märks drakblomma, färgmåra, praktbrunört, trollsmultron och toppjungfrulin. Att fjädergräset och dess följeväxter kunnat hålla sig kvar här beror på extremt gynnsamma geologiska och mikroklimatiska förhållanden i samband med länge bevarade äldre odlingsformer.

Andra arter som förekommer är smalbladig lungört, praktbrunört, brunbröd, blodnäva och krissla. På åsarna vid Nolgården Näs finns en av landets finaste exempel på örtrik torräng. Området bildar tillsammans med övriga åsar i denna trakt en enhet utan motstycke i landet. Kontinuiteten som gräsmark sträcker sig mycket långt tillbaka i tiden. Stäppängsfloran är riklig på åsarna med norra Europas rikaste förekomst av fjädergräs.

Friluftsliv och tillgänglighet

Reservatet är lättillgängligt. Tre parkeringsplatser finns i anslutning till området. Ett stigsystem finns som sträcker sig över åsarna.