Naturreservatet Mularpabäckens dalgång

Hassleklocka

Naturreservatet ligger på Gerumsbergets västsluttning. I områdets nordvästra kant rinner Mularpabäcken, med stenig till grusig botten. Från Gerumsberget ansluter till Mularpabäcken ett stort antal rännilar och mindre bäckar från källor i sluttningen. Dessa förser tre rikkärr, som ligger längs med och sydost om Mularpabäcken, med vatten. Berggrunden utgörs av kambrosilurbergarter.

Naturreservatet utgörs till största delen av naturlövskog. Trädskiktet är slutet. Längs bäcken växer både klibbal och gråal. På Gerumsbergets sluttning finns en hel del grov ek med relativt stora kronor. Där finns även andra ädla lövträd som lönn, alm, lind, fågelbär och ask. Buskskiktet domineras av hassel. Fältskiktet är av lundkaraktär med bl.a. kransrams, ormbär, hässlebrodd, lundgröe, lundelm, blåsippa, trolldruva, vårärt, skogsvicker, sårläka, gullviva, lungört, hässleklocka och stor blåklocka. Söder om och längs med Mularpabäcken, finns ett flertal rikkärr som ligger på olika höjdnivåer. I kärren växer bl.a. ängsstarr, näbbstarr, hirsstarr, loppstarr, brudborste, ängsnycklar, Jungfru Marie nycklar, sumpnycklar, kärrknipprot, klockljung, brudsporre, flugblomster, slåtterblomma, tätört, nattviol, majviva, axag, dvärglummer och smörboll. Syftet med naturreservatet ä att för framtiden bevara ett område med från vetenskaplig synpunkt värdefulla och floristiskt artrika rikkärr med intressant hydrologi i en värdefull naturlövskog.

BeslutPDF

BeslutskartaPDF

SkötselplanPDF