Naturreservatet Mellomsjömyren

Gräsull

Mellomsjömyren ligger vid Klagstorpsåsen i Dala socken. Från Klagstorpsåsen rinner kalkhaltigt grundvatten till Mellomsjömyren. I Mellomsjömyren finns partier med öppet vatten i de centrala delarna.

Mellomsjömyren omges av lösa jordlager som är starkt grundvattenförande. Detta grundvatten är på vissa ställen kalkrikt och delar av Mellomsjömyren är kalkrika vilket har gett upphov till fina rikkärr. Det finns även partier med fattigare kärr.

Bland kärlväxter i rikkärrpartiet kan nämnas näbbstarr, trindstarr, myggblomster, ängsnycklar, kärrspira, snip, tagelsäv och gräsull. Rikkärrytorna håller tyvärr på att försvinna och vitmossorna breder ut sig allt mer.