Naturreservatet Kleven

Svart trolldruva

Kleven ligger på Gerumsbergets nordvästra sluttning, i ett område med vidsträckta lövskogar. I naturreservatet finns extremrikkärr, rasbranter, ädellövskog, sumpskog, bäckraviner och öppna betesmarker.

Hela området består av ett äldre, igenväxande kulturlandskap som tidigare varit relativt öppet. Numera består dock större delen av området av lövskogar av olika typer. Uppe på Klevberget betas en ekhage som är relativt öppen. I bergbranterna dominerar ädellövskog med en väl utvecklad lundflora. Här kan man hitta arter som blåsippa, skogsbingel, myskmadra, svart trolldruva, hässleklocka, stinksyska, kransrams och vårärt. I branterna är också moss- och lavfloran rik, med ett flertal signalarter. I sluttningens nedre delar finns lövsumpskogar. I naturreservatet finns de bägge extremrikkärren, Svartarpskärret och Klevängen. I kärren hittas arter som kärrfibbla, vaxnycklar, luktsporre, tvåblad, flugblomster, gräsull och dvärglummer. Mossfloran är rik med många kalkgynnade arter. Särskilt kan den mycket sällsynta rikkärrsskapanian nämnas. I Svartarpskärret finns de hotade snäckorna kalkkärrsgrynsnäckaoch otandad grynsnäcka.

Friluftsliv och tillgänglighet       

Området är på grund av rasbranterna och de blöta rikkärren relativt svårtillgängligt och har därför mindre betydelse för det rörliga friluftslivet.

BeslutPDF

BeslutskartaPDF

SkötselplanPDF

SkötselplanekartaPDF