Naturreservatet Jättenekärret

Jättenekärret

Reservatet ligger nästan uteslutande på platåbergens lerskifferlager. Längst upp i väster ansluter området till diabaslagret medan kalkstenen ansluter längst ned i öster. De nedre delarna av reservatet präglas starkt av framspringande rörligt grundvatten. Två mindre bäckar rinner genom reservatet.

Ett av länets största axag-kärr utgör kärnan i reservatet. De orörda lövskogarna bildar ett brott mot Mössebergs allt mer barrklädda sluttningar. Ovanför kärren finns en asp-dominerad skog av lundtyp med rikligt med torrträd och lågor. I fältskiktet finns blåsippa, lungört, trolldruva, sårläka och kransrams. Nedanför kärren utgörs skogen av björksumpskog av örttyp. I sluttningen ligger ett antal extremrikkärr. Kärren är vackra exempel på extremrikkärr av axag-typ och bildar tillsammans en av länets största ytor av denna vegetation. Särskilt intressant i Jättenekärren är den stora förekomsten av sumpnycklar. Denna är av en typ med fläckiga blad som växter i rika kärr till skillnad mot normalformen som har ofläckade blad och växter i fattigare kärr. Denna typ förekommer på några få ställen i extremrikkärr i Västergötland. Av övriga växter kan noteras majviva, slankstarr, flugblomster, skogsnycklar, kärrknipprot, tätört, kärrspira, ängsstarr, gräsull, slåtterblomma, tagelsäv och vildlin.

Friluftsliv och tillgänglighet

Reservatets syfte är främst naturvetenskapliga. För att underlätta för allmänheten att besöka området och bedriva naturstudier finns en mindre stig. En parkeringsplats för maximalt fem personbilar finns söder om reservatet utmed vägen mot Hallan.

BeslutPDF

SkötselplanPDF