Naturreservatet Healedet

Healedet

Healedet ligger väster om Mösseberg på dess kalkstensplatå. Terrängen är flack. Området är geovetenskapligt intressant genom sitt tunna jordtäcke på gränsen till alvarmark som i Sverige bara finns på Gotland, Öland och de västgötska platåbergen.

Healedet är en av de mest värdefulla hagmarkerna av alvartyp på de västgötska platåbergen. Området hyser en för hävdade alvarmarker representativ och artrik flora. Större delen av hagmarken utgörs av örtrik torrängsvegetation med alvarprägel. Floran är artrik med många hävdgynnade arter som brudbröd, blodnäva, krissla, ängshavre, prästkrage, gullviva och bockrot.

Andra arter som återfinns i floran är bland annat rosettjungfrulin, knippfryle, vildlin, rödkämpar, backsmultron, backsippa, svinrot, stor blåklocka, jordtistel, solvända, harmynta, rikligt med säfferot, backruta, flentimotej och axveronika. På hällmarkerna växer bland annat grusbräcka, knutnarv och fjällgröe. Mer ovanliga arter som finns i hagmarken är strandmaskros och den hotade arten hartmansstarr.

Kulturvärden

Två fornlämningar finns inom området. Den norra utgörs av en stensättning och rester av en domarring. Den södra utgörs av ett gravfält som består av ett 15-tal fornlämningar, bl a en domarring och flera stensättningar. 

Tillgänglighet

Naturreservatet är lättillgängligt. Området är stängslat men en färist finns uppsatt. En parkeringsplats finns i anslutning till området.

BeslutPDF

SkötselplanPDF

SkötselplanerkartaPDF