Naturreservatet Gröna mad

Gröna mad

Gröna mad är ett kommunalt naturreservat som är beläget nära Falköpings tätort. Reservatet består av ett skogs- och våtmarkskomplex med varierande och tilltalande natur. I anslutning till fågeltornet i Gröna mad finns en fin fuktäng där det växer ängsnycklar.

Hela området ingår i EU:s ekologiska nätverk Natura 2000, vars främsta syftet är att bevara värdena knutna till de öppna kärrområdena. Syftet är också att på sikt få höga värden i den åldrande naturskogen. Gröna mad är ett av länets vackraste medelrikkärr, med stor mångformighet, stora botaniska värden, och med stor betydelse för viltet. Gröna mad ingår i Myrskyddsplan för Sverige och i länets våtmarksinventering har området högsta värde. I de naturskogsartade blandskogarna finns träd i olika åldrar och tillgången på död ved är mycket god vilket gynnar många skyddsvärda växt- och djurarter. Gröna mad är beläget på behagligt avstånd från Falköpings tätort och är en del av det viktigaste rekreationsområdet inom kommunen.

Syftet med naturreservatet är bland annat att:

  • bevara och utveckla ett värdefullt våtmarkskomplex.
  • bevara och utveckla naturskogsartade blandskogar med varierande trädålder och riklig förekomst av död ved.
  • bevara och utveckla ett värdefullt tätortsnära friluftsområde.   

Syftet ska tryggas genom att skogen i huvudsak lämnas till fri utveckling, våtmarkerna bevaras öppna och orörda med opåverkad hydrologi, leder, stigar och friluftsanordningar underhålls.

Blommande smörbollar

Friluftsanordningar

I området finns motionsspår för löpning och skidåkning, samt ett speciellt hundsspår vilket framför allt används vintertid. Från Burmastigen går en kort spångad led ut till ett fågeltorn. Det finns också grillplats och vindskydd i reservatet.  

Området nås antingen via de stigar och spår som utgår från Motionscentralen, i första hand Burmastigen och Hundspåret eller från bilvägen mellan Bredablick och Vilske-Kleva. Om man väljer att utgå från bilvägen kan man parkera vid den s.k. S-kurvan strax utanför reservatets norra del. 

BeslutPDF

BeslutskartaPDF

SkötselplanPDF

SkötselplanekartaPDF

ÖversiktskartaPDF