Naturreservatet Fårdala

Vårärt

Fårdala naturreservat innehåller en stor areal ädellövdominerad lövskog i en kraftig sluttning vid Gerumsberget. Skogen hyser många äldre ädellövträd samt oxlar och sälgar från tiden då sluttningens nedre del nyttjades som löväng och då den övre delen troligen var betad lövskog.

Alm-ask-skogarna är idag de mest utbredda i sluttningen, men även ek-hassellundar förekommer. I sluttningens övre branta delar växer även lind. Skogen i de norra och östra delarna av reservatet är så gott som helt opåverkad av skogliga aktiviteter och det är här man hittar den största artrikedomen. I hela området finns en rik och välutvecklad lundflora med arter såsom skogsbingel, blåsippa, svart trolldruva, kransrams, sårläka och vårärt. I stora delar finns också en rik moss- och lavflora med flera sällsynta/rödlistade arter.

Friluftsliv och tillgänglighet

Området utnyttjas idag inte nämnvärt av det rörliga friluftslivet. Det finns ingen avsikt att anlägga stigsystem i området.

BeslutPDF

BeslutskartaPDF

SkötselplanPDF

SkötselplanekartaPDF