Naturreservatet Djupadalen, Karleby

Djupadalen Karleby

Djupadalen, Karleby ligger öster om och nedanför kalkstensplatån, Karleby hed eller den s k "Hopamarka". Bäcken som avvattnar platån och rinner ned mot Åsledalen har skurit ut en ravin genom den underliggande alunskiffern och sandstenen. Område har skyddats som naturreservat och är även ett Natura 2000-område, främst på grund av de stora geologiska värdet.

I den sydvända slänten norr om bäcken växer glest med enbuskar. Här finns en örtrik torrängsvegetation med växter som spåtistel, småfingerört, brudbröd, harmynta, jordtistel och backtimjan. Hundtunga, som inte trivs i tät grässvål, finns i områdets centrala delar. Göktyta och forsärla är arter som observerats i området. Syftet med reservatet är att bevara en betad ravin och dalgång och de arter som är knutna till dessa naturtyper, som här har inslag av kalkgynnade torrängsarter.

SkötselplanPDF

Ändring av föreskrifter 1993PDF