Naturreservatet Djupadalen, Dala

Djupadalens dalgång

Djupadalens naturreservat utgörs av en brant erosionsdal samt omgivande alvarartade gräsmarker. I sydväst gränsar området till Dala kalkbrott. I alvarmarkena är jordlagret tunt och kala kalkhällar finns spridda i området.

Gräsmarkerna innehåller grusviva, harmynta, grusbräcka och fjällgröe. Andra arter som återfinns i gräsmarkerna och på kalkhällarna är lundtrav, vårfingerört, småfingerört, lundstarr, ängshavre, backsmultron, murruta, svartbräken, rödkämpar, rosettjungfrulin och backsippa. I dalbotten rinner också en mindre bäck och in en vattensamling i västra delen av dalen förekommer den hotade arten större vattensalamander. Syftet när reservatet avsattes var främst geologiskt, men området har också mycket höga biologiska värden.

BeslutPDF