Naturreservatet Borgundaberget

Borgundaberget är ett av Västergötlands minsta platåberg och ligger mellan Stenstorp och Skultorp.

Borgundaberget är ett typiskt platåberg, som kännetecknas av ett antal olika kambrosiluriska lager med ett skyddande diabaslager högst upp. Själva platån är så gott som helt plan och markeras av mindre stup och kraftiga sluttningar åt väster, norr och öster. Platån är klädd med gammal lövskog som hyser en mycket stor förekomst av död ved. Björk, asp och sälg dominerar, men även gran, oxel, fågelbär, ask, ek, rönn, tall, alm, ask och vildapel förekommer. Här finns en mycket rik vedsvampflora med flera rödlistade arter som är knutna till den naturligt döda veden. Hassel förekommer rikligt i större delen av området.

Branterna är blockrika med höga naturvärden knutna till skogsmiljön med dess bitvis åldriga trädskikt. I vissa delar av branterna översilas blocken ständigt av fukt och vatten, vilket resulterar i att tjocka mossfällar breder ut sig över stenar och trädbaser.

I södra delen av reservatet finns en hage som troligen har en obruten flerhundraårig hävdtradition utan gödselpåverkan. Här finns den rödlistade fältgentianan och inte mindre än 23 rödlistade ängssvampar. Hagen är utan tvekan en av Skaraborgs rikaste ängssvamplokaler. Hagen är också av mycket stort kulturhistoriskt värde. Hela slänten är omgiven av stenmurar.

BeslutPDF