Blängsmossens naturreservat

Fågel vid namn rödbena står på en trästolpe

Blängsmossen ligger på Billingens diabasplatå. Den omges av flacka barrskogsmarker. Mosseplanet är ett av länets största och därtill ett av de våtaste med mycket välutvecklade höljor. Blängen anses tillhöra den syd-västsvenska mossetyp som kallas Komossetypen, genom rikedomen av klockljung på mosseplanet och genom att skvattram saknas i större delen av mossekantskogen.

Mossen kantas av stora väl utformade laggsystem. I de östra delarna finns större arealer skogklädd myr, tallmossar och sumpskogar. Bland botaniskt intressanta fynd på mossen märks stora förekomster av dytåg och vitstarr som är två utpräglat nordliga arter samt myggblomster. Det våta mosseplanet är en värdefull myrfågellokal. Blängsmossen är en av de få myrar i länet där rödbena häckar. Dessutom finns bl a grönbena, gulärla och flera par ljungpipare.

Frilfuftsliv och tillgänglighet

Området nås lättast från parkeringsplatsen väster om mossen där spänger leder in till mossen. Parkeringsplats finns sydväst om området på andra sidan Lerdala-Skövde-vägen, se skötselplanekarta. Spänger finns från parkeringsplatsen till mossen och fågeltornet. Skidspår anläggs vintertid. Billingeleden ansluter till reservatets östra kant. Informationstavlor finns i anslutning till nuvarande parkeringsplats samt vid ytterligare två platser i reservatets östra del.

BeslutPDF

SkötselplanPDF