Naturreservatet Bestorp

Mössebergssluttningen med blommande fågelbär

Bestorps naturreservat inrättades 1971 av länsstyrelsen. Falköpings kommun beslutade den 25 oktober 2010 att bilda Bestorps naturreservat. Beslutet innebar att Bestorp blev ett kommunalt reservat och att det utökades från 31 ha till 87 ha.

Under 2011 utökades reservatet ytterligare så att det omfattar totalt 88,6 ha. Falköpings kommun äger marken och förvaltar reservatet enligt en fastställd skötselplan.

Syftet med reservatet är att bevara och utveckla ett tätortsnära naturområde som har mycket stor betydelse för friluftslivet. Ett annat syfte är att skydda och utveckla naturvärden knutna till lövskogarna, samt slåtter- och betesmarker.

Bestorps naturreservat är beläget på Mössebergs sydsluttning och omfattar även en del av platån. Mösseberg är ett av Falbygdens mest markanta kambrosiluriska platåberg. Bestorp hyser en mycket rik flora med många sällsynta arter. Detta beror till stor del på den kalkrika berggrunden och att området har skötts genom bete och slåtter under lång tid.

Även fågellivet är rikt med flera ovanliga arter. I slutet av 1800-talet dominerades bergsplatån av hedar som utnyttjades som betesmark. Den brantare delen av bergssluttningen var lövskogsklädd då som nu, medan den södra delen av Bestorp huvudsakligen var åker.

I Bestorp finns värdefulla ädellövrika sluttningsskogar med fågelbär, lönn, ek, ask och alm. Det finns även inslag av triviallöv som oxel, asp, björk och rönn. Det välutvecklade buskskiktet utgörs av hassel, skogstry, olvon och måbär. Lundfloran är rik med blåsippa, ormbär, stinksyska och sällsynta arter som trolldruva, hässleklocka, underviol och kransrams.

Gullvivor i betesmark

Hagmarkerna på sydsluttningen har ett varierat trädskikt med värdefulla hagmarksträd och ett rikt buskskikt med hasselbuketter, hagtorn, druvfläder, olvon, nypon och getapel. Det artrika fältskiktet innehåller ett flertal hävdgynnade arter som är knutna till kalkrik mark. Bland annat märks arter som blodnäva, krissla, kungsmynta, ängshavre, väddklint, rödklint, gulmåra, backsmörblomma, darrgräs, backsmultron, getväppling, vildlin, rödkämpar, brudbröd, ängsskallra, mörkt kungsljus, gullviva och jungfrulin. I sydsluttningen finns en mycket fin slåttermark med örtrik torräng av ängshavretyp.

Lila backsippor bland grönska

Flera sällsynta arter finns som solvända, samt klasefibbla, backklöver, sommarfibbla, backsippa och trollsmultron som är rödlistade. Flera växtarter i Bestorp är fridlysta. Backsippan får varken plockas eller grävas upp, medan gullviva och blåsippa inte får grävas upp. Blommor som är speciellt känsliga för plockning är gullvivan och smörbollen. Så var försiktig, blommorna är vackrast där de står. Då kan många fler njuta av dem.

Törnskata

I området finns flera intresseranta fågelarter. Stenknäcken är en papegojlik fink vars specialitet är körsbärskärnor som den krossar med sin kraftiga näbb. Nötkråkan är beroende av hassel då den livnär sig på hasselnötter. Rosenfinken är en mycket vacker fågel med ett intensivt rött huvud och nacke. Törnskatan trivs i de öppna betesmarkerna samt i skogsbrynen.
  
Fågelfoton: Kent-Ove Hvass