Ållebergs naturreservat

Ålleberg är det högsta av platåbergen med sin högsta punkt på cirka 335 meter över havet. Det höjer sig cirka hundra meter över det omgivande landskapet.

Branta stup i diabasen finns i norra delen av berget medan det i söder mera långsamt sänker sig ned mot omgivningarna. En av bergets stora tilldragelser är de rikligt vattenförande källorna som springer fram vid bergets fot eller i dess sluttningar. Bland de mest kända är Lokakällan och Hokällan vid Ållebergs "änne".

Lövskog med stort inslag av ädla lövträd - ask, alm, lönn, lind och ek och ett fältskikt bestående huvudsakligen av örter finns framför allt i och nedanför bergets branter. De största sammanhängande bestånden av dessa typer finns på bergets östra sida. I dessa skogar finns också stort inslag av sälg, asp och körsbär. Buskskiktet är välutvecklat och består i första hand av hassel, måbär och skogstry. På några platser är fältskiktet artrikt med lundväxter som blåsippa, vitsippa, trolldruva, skogsviol och hässlebrodd. Torrare delar närmare diabasbranten kännetecknas av mera blåsippa, liljekonvalj och lundgröe medan friskare delar hyser hässleklocka, stinksyska, ormbär och rödblära.

Ängs- och betesmarker finns av flera olika slag och en del av dessa är mycket artrika naturtyper. Särskilt på platån finns en mosaik av öppna - halvöppna, torra - fuktiga marker.

Friluftsliv

Ålleberg är ett mycket omtyckt och populärt utflyktsmål för närboende och turister. Vandringsleder och naturstigar finns anlagda.