Naturreservatet Alebäckasjön

Lila blommor vid namn Ängsnycklar

Alebäckasjön ligger vid Klagstorpsåsen i Dala socken. I sjön finns flytbladsvegetation och  breda kantzoner av sjön täcks med gul näckros och gäddnate. I strandkanten finns fuktängar med säv och kaveldun samt rikkärr.

Runt sjön växer en blandskog med björk, gran och tall. Alebäckasjöns vatten har hög kalkhalt eftersom sjön får sitt vatten enbart från uppströmmande kalkhaltigt grundvatten och direkt nederbörd.

Generellt sett utgörs naturtypen av naturligt eutrofa sjöar och småvatten med hög biologisk produktion och artrika samt generellt näringskrävande växt och djursamhällen. Vattnet är näringsrikt och välbuffrat, klart eller relativt grumligt. Sjöhabitatet omfattar stranden upp till medelhögvattenlinjen. Rikkärr finns i partier runt Alebäckasjön. Rikkärren är kända för sin artrikdom. Bland kärlväxter kan nämnas näbbstarr, trindstarr, myggblomster, ängsnycklar, kärrspira, snip, tagelsäv och gräsull.