Skogstyper

Vitsippor i skogsslänt

Utanför Falbygden upptas större delen av arealen av skogsmark. Barrblandskogen dominerar helt men granen ökar genom plantering. Ek eller blandad lövskog växer särskilt inom kommunen sydvästra del. Al och björk förekommer rikligt på fuktig mark. Björken dominerar också en del torrare och betade områden.

De största sammanhängande barrskogsområdena inom Falbygden utgörs av planterad granskog på platåbergens diabasplatåer och delar av dess sluttningar. Tidigast planterades gran på Mösseberg, där första generationen nu till största delen avverkats. På Gerums-, Varvs- och Plantabergen växer yngre kulturskog och endast Ålleberg och Borgundabergen är obetydligt påverkade av granplantering.

På platåbergens sluttningar finns ädellövskog. Endast i anslutning till branter och rasmarker kan den dock anses som mera ursprunglig. I mera lättillgängliga områden utgörs den av igenvuxen eller igenväxande betesmark. De största och värdefullaste ädellövskogarna finns på Plantaberget, Gerumsberget, Ålleberg, Mösseberg och Brunnhemsberget.

På lågt liggande moränmarker spelar sumpbjörkskogar ofta en stor roll. Det ojämförligt största området, dock med inslag av bland annat gran och klibbal, finns i Vråhålan på Mösseberg. De små men karaktäristiska sumpbjörkskogarna på Falbygden har inslag av både grå- och klibbal. Ridåer av klibb- och gråal karaktäriserer en del ådalar, särskilt Slafsandalen.