Sjöar och vattendrag

Vattendrag i lummig skog

Falbygden avvattnas dels norrut i Vänerns - Göta älvs avrinningsområde och dels söderut i Ätrans avrinningsområde. Vattendelaren går strax norr om Ätran. De viktigaste vattendragen är Lidan, Ätran och Slafsan.

Stora delar av Slafsans avrinningsområde är av riksintresse för naturvård. I länsstyrelsens naturvårds-program är så gott som hela avrinningsområdet klassat som mycket högt eller högsta naturvärde. Ån hyser en lokal öringstam och undersökningar av bottenfauna har visat att Slafsan är ett av södra Sveriges mest artrika vattendrag. Som en följd av att Slafsan hyser ett mycket rikt insekts- och musselliv, finns även sällsynta fågelarter som kungsfiskare, forsärla och strömstare.

Sjöar

Falköpings kommun är förhållandevis fattig på sjöar. Den viktigaste sjön är Hornborgasjön som är en av Europas främsta fågelsjöar. Även Sjötorpasjön och Vartoftasjön har mycket höga värden som fågelsjöar. Flera av sjöarna, som Bergsjön på Mösseberg och Bjärsjön på Billingen, har stor betydelse för friluftsliven.

Vid kommungränsen i söder finns även sjöarna Lönern och Yttern. Det finns även några mindre sjöar som Skårsjön, Kalvsjön och Lacksjön. Även mindre vattensamlingar och vattendrag är emellertid intressanta och konstgjorda vatten, som till exempel Agnestadssjön, har snabbt visat sig attraktiva för bland annat olika slättsjöfåglar.

I de näringsrika sjöarna är växtlivet speciellt rikt. Bunkestarr, svalting, gul svärdslilja, vattenmärke och sprängört är karaktärsväxter. Bland mera ovanliga arter kan nämnas de maritima arterna strandmaskros och blåsäv samt vattenaloe.

Påverkan

Samtliga sjöar och vattendrag är mer eller mindre påverkade av mänsklig aktivitet. Slafsan, Lidan och Ätran, vilka avvattnar större delen av kommunen, har inom vissa delar varit utsatta för omfattande kanalisering, utbyggnader för dammanläggningar och utvinnande av vattenkraft. Detsamma gäller även för mindre vattendrag. Ökad näringstillförsel har ibland medfört kraftig igenväxning. Sjöarna har utsatts för mer eller mindre omfattande sänkningar.