Ljunghedar och enbuskvegetation

Ljunghedar har tidigare upptagit stora, nu beskogade områden utanför Falbygden och inom Falbygden, främst platåerna. Numera är ljunghedsrester relativt sällsynta. På platåbergen förekommer de framför allt på Ålleberg.

Ljungen är alltid väsentlig och därjämte är lingon, blåbär, kruståtel, stagg, borsttåg, knägräs, blodrot, ängsvädd med flera. Där diabaskällorna går i dagen uppträder i sprickfyllnader bland annat liten fetknopp, vårspärgel och fältgentiana. Diabashällar med denna vegetation förekommer i anslutning till ljunghedarna på Ålleberg. Den igenväxande ljungheden karaktäriseras av en mycket otillgänglig enbuskvegetation. Den förekommer framför allt på Borgundaberget.