Geologi

Stenformationer i naturen

Urberget inom Falköpings kommun upptas till största delen av gnejser vars ålder bedöms uppgå till omkring 2000 miljoner år. Där urberget ej överlagras av andra bergarter bildar de en rätt utplanad slätt med liten brutenhet. Sådana urbergsslätter förekommer i kommunens södra, sydvästra och norra del.

I kommunens nordöstra och största del täcks urberget av kambrosiluríska bergarter, bildade för 400-600 miljoner år sedan. Kambrosilurbildningar har tidigare täckt större delen av Sverige men är numera i regel utplånade genom erosion. Att de kunnat kvarstå inom isolerade områden beror på att de skyddats genom exempelvis bergkedjebildning, förkastningar eller täcken av senare uppkomna bergarter

De av diabas täckta platåbergen höjer sig cirka 100 meter över omgivningen. Det största av dem, Mösseberg, ligger liksom det ur landskapssynpunkt mycket dominerande Ålleberg på Västfalbygden. På Östfalbygden ligger Gisseberget och delvis inom Tidaholms kommun Gerums-, Varvs- och Plantaberget.

I nordöst ligger Borgundaberget och i norr Brunnhems- och Tovaberget på gränsen till Skövde kommun. Av Billingen tillhör de mellersta delarna av Sydbillingens platå och den sydvästra sluttningen Falköping. Högsta höjden når Ålleberg med 330 m.ö.h.

Rullstensås i grönt landskap

Isälvsbildningar är inom Falköpings kommun av stor omfattning. De olika isälvsbildningarna är mycket varierande och har förutom geologiskt intresse ofta en rik vegetation.

Torv och sjösediment har stor utbredning såväl inom morän- som kambrosilurområdena. Kalktuffbildningar förekommer i anslutning till källor på platåbergens sluttningar.