Djurliv

Skäggdopping med ungar på ryggen på vatten

Falbygdens djurliv präglas av artrikedom då variationen i landskapet möjliggör detta. Bland däggdjur finns det mesta som hör sydsverige till, till exempel älg, rådjur, mård, hermelin, iller, ekorre och igelkott. Mycket vanliga är fälthare, vattensork, grävling, mink och mullvad.

En mycket sällsynt däggdjursart som ibland påträffas är buskmusen som inte finns på många ställen i landet. Hasselmusen finns på Billingens sluttningar.

Det finns ca 140 häckande fågelarter. Många förekommer i och vid Hornborgasjön och utmed platåbergens ädellövskogssluttningar. Utan dessa miljöer skulle artantalet varit väsentligt lägre. Ovanligare arter är svarthalsad dopping och mindre flugsnappare.

Kännedomen om det lägre djurlivet präglas som så ofta av okunskap. Artrikedomen är givetvis stor här också med tanke på de varierande förutsättningarna.