Alvarmarker och alvarfragment

Högstena alvar

Alvarvegetationen förekommer på flacka kalkhällmarker där jordtäcke saknas helt eller är mycket tunt och avrinningen är dålig. I svackorna på alvarmarkerna finns kalkfuktängar som är mycket artrika.

Verkliga alvarmarker förekommer vid Nya Dala, nordväst om Plantaberget, vid Vilske-Kleva och Karleby hed. Små alvarfragment finns på flera ställen, särskilt i Högstena. Bland karaktäristiska växtarter kan nämnas fjällgröe, axveronika, grusbräcka, grusviva, knutnarv samt sumpmaskrosor. Det finns även en särpräglad moss- och lavflora.

Även om Falbygdens alvar saknar flertalet av de växtgeografiskt intressanta arter som finns på Öland och Gotland, är likheterna stora i förekomsten av kryptogamer. I vittrande sprickor och klippnischer växer bland annat ormbunkarna, svartbräken, murruta och stenbräken.