Inventering av särskilt skyddsvärda träd

Jätteek i naturreservatet Forentorpa ängar

Falköpings kommun har fått 140 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen för att inventera skyddsvärda träd i kommunen. Syftet med inventeringen är att få kunskap om var de äldsta träden finns och vilken status de har.

Vad är skyddsvärda träd?

Skyddsvärda träd kallas träd som oftast är gamla och har sällsynta insekter och lavar. Ofta är det ekar men även andra stora lövträd och även granar kan vara skyddsvärda. Både levande och döda träd ingår i definitionen skyddsvärda träd.
                  
Intresset för att bevara gamla träd har en lång historia. Gamla träd har stor betydelse för både landskapsbild och naturvård och utgör dessutom ett viktigt kulturarv. Resultatet från inventeringen kan användas som underlag för skötsel, så att de gamla trädens livslängd förlängs avsevärt. Men också för att säkerställa att det finns efterträdare i varje område, när väl de äldsta träden dör. 
                       
Ansvarig på kommunen för inventeringen är kommunekolog Carin Franson.

Du kan bidra genom att rapportera träd till Trädportalen

Genom Trädportalen samlas uppgifter, t.ex. lokalisering, storlek och status för skyddsvärda träd in. Vem som helst kan bidra eller hämta uppgifter om värdefulla träd. Helst vill man ha uppgifter om grova och gamla träd, hålträd och hamlade träd. Dessa träd har ofta ett högt naturvärde och utnyttjas av många sällsynta arter. Tillsammans kan vi hjälpas åt att värna, vårda och visa den natur- och kulturskatt som finns i landets träd.