Inventering av naturvärden på kommunägd mark

Lila backsippor bland grönska

Falköpings kommun har utfört en naturvärdesinventering av kommunägd mark, samt mark som pekats ut som exploateringsmark i översiktsplanen. Finansiering av projektet har skett med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommuna

Syftet med projektet är att få bättre kunskap om naturvärdena på kommunägd mark, vilket kommer att leda till bättre prioriteringar av naturvårdsinsatser och öka förutsättningar för att beakta naturvärdena i samband med fysisk planering, bygglovsprövning, exploatering, skogsbruk och skötsel av marker med naturvärden. Beskrivning av projektet finns i slutrapportenPDF.

Resultatet av inventeringen finns på kommunkartanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Deluppdrag A 2018PDF

Deluppdrag B, 2019PDF

Inventering av reptiler och Fladdermöss i Väsmestorp i FlobyPDF