Inventering av naturvärden på kommunägd mark

Lila backsippor bland grönska

Falköpings kommun har fått 150 000 kronor i bidrag från länsstyrelsen för att inventera naturvärden på kommunägd mark. Projektet går ut på att inventera naturvärden och utföra en naturvärdesklassning av kommunägd mark. Mark som pekats ut som exploateringsmark i översiktsplanen kommer även att ingå.

Syftet med projektet är att få bättre kunskap om naturvärdena på kommunägd mark, vilket kommer att leda till bättre prioriteringar av naturvårdsinsatser och öka förutsättningar för att beakta naturvärdena i samband med fysisk planering, bygglovsprövning, exploatering, skogsbruk och skötsel av marker med naturvärden.

Ansökan om Lona-bidragPDF

Beslut om Lona-bidragPDF