Invasiva främmande arter

Parkslide

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. I vissa fall kan de öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden. Sådana arter brukar kallas invasiva främmande arter. De kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

EU:s förordning om invasiva främmande arter

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna av invasiva främmande arter finns sedan 1 januari 2015 EU-förordning om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

Syftet med EU-förordningen är att hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och att bekämpa de arter som redan finns här. Enligt EU-förordningen är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av dessa invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller föröka sig.

Invasiva främmande arter i Sverige

I Sveriges finns idag över 2000 främmande arter och drygt 400 av dessa räknas som invasiva. Många av dessa, till exempel spansk skogssnigel, jätteloka, parkslide och vresros orsakar redan nu stora skador och kostnader i form av årlig bekämpning.

EU-listade arter som är etablerade i Sverige

Gul skunkkalla, bisam, jättebalsamin, gulbukig vattensköldpadda, jätteloka, kabomba, mårdhund, signalkräfta, sidenört, smal vattenpest, tromsöloka och kinesisk ullhandskrabba

Några främmande arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler

Nedan är några av de mest problematiska invasiva främmande arterna i Sverige. Det finns ännu inga lagstadgade skyldigheter vad gäller dem, men eftersom de kan orsaka allvarlig skada på våra ekosystem rekommenderar Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten att man hjälper till att begränsa spridningen.

Blomsterlupin, mink, parkslide, silverruda, sjögull, spansk skogssnigel, vattenkrassula, vattenpest och vresros

Rapportera fynd

Om du hittar en invasiv eller främmande art är det bra om du rapporterar in det till   www.invasivaarter.nulänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Läs mer om invasiva arter på Naturvårdsverkets webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bekämpningsplan för jätteloka och parkslide på kommunägd mark

Falköpings kommun arbetar med bekämpning av invasiva främmande arter på kommunägd mark enligt planen för bekämpning av jätteloka och parkslide.