Miljö- och hållbarhetsmål

För att kunna arbeta med hållbarhets- och klimatfrågor på ett effektivt sätt finns det olika mål framtagna på olika nivåer. Man kan se det som en inzoomning från det stora globala perspektivet till EU:s, det nationella, regionala, kommunala och till slut till varje medborgares perspektiv.

De globala hållbarhetsmålen

I september 2015 antog världens ledare (FN) rapporten Agenda 2030 och dess globala universella hållbarhets mål. Det är mål för att gå mot en hållbar utveckling under de kommande femton åren (1 januari 2016 fram till år 2030). Målen är en fortsättning och utveckling av de åtta Milleniemålen som gällde fram till 2015. De nya globala målen är 17 i antal med 169 delmål. Målen ska bidra till att uppnå följande:

  • Utrota hunger och fattigdom
  • Förverkliga mänskliga rättigheter för alla
  • Bekämpa orättvisor och uppnå jämställdhet
  • Bygga rättvisa, inkluderande och fredliga samhällen samt jämlikhet mellan och inom länder
  • Uppnå egenmakt för alla kvinnor och flickor
  • Lösa klimatkrisen och säkerställa ett skydd för planeten och naturresurser

Målen är universella. Det betyder att de ska gälla för både höginkomst- och låginkomstländer. Medan fattigare länder ställs inför stora utmaningar att utrota fattigdom och hunger, kommer det krävas ansträngningar av de rika länderna för att nå en hållbar konsumtion och att begränsa klimatförändringarna. Målen hänger ihop och bygger på de tre hållbarhets dimensioner: den ekologiska, den sociala och den ekonomiska. De utgör en helhet - om du hoppar över ett mål kan du inte uppnå de andra.

Läs mer om de globala hållbarhetsmålenlänk till annan webbplats

Nationella miljökvalitetsmålen

Det svenska miljömålssystemet togs fram för att säkerställa en hållbar framtid. Det innehåller generationsmålet, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger den allmänna inriktningen på miljöarbetet. För att underlätta det arbetet och göra generationsmålet mer konkret finns miljö-kvalitetsmålen och etappmålen. Generationsmålet och de 16 miljökvalitetsmålen har slagits fast av riksdagen och är ett löfte till framtida generationer om frisk luft, hälsosamma livsmiljöer och rika naturupplevelser. Att nå de svenska miljömålen får dessutom inte leda till ökade miljö- och hälsoproblem i andra länder. Målen ska uppnås år 2020.

Läs mer om de nationella miljömålenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Regionala miljömålen

För att vara med och uppnå de regionala miljömålen har Länsstyrelsen Västra Götalands län fått uppdraget att samordna det regionala mål- och uppföljningsarbetet av de nationella miljömålen. Tillsammans med Västra Götalandsregionen har Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen tagit fram regionala tilläggsmål för att lyfta fram regionala särdrag och områden som kräver ytterligare insatser.

Läs mer om Västra Götalands läns regionala miljömållänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster