Förnybar energi: Biogas, sol, vind

Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Därför måste vi hitta alternativa energikällor och alternativa bränslen.

Biogas

I Falköping kan vi sortera vårt matavfall och vi kan tanka våra fordon med matavfall. Hur hänger det ihop? Jo, det matavfall som lämnas av hushållen förvandlas i rötningsprocessen till biogas som sedan blir fordonsgas till tankstället vid Ålleberg Center.

Oljeresurserna minskar och priserna stiger. Växthuseffekten ökar på grund av användningen av fossilt bränsle med ökade koldioxidutsläpp som följd. Utsläppen av kväve och svavel ökar och bidrar till försurning och övergödning. Kort sagt; vi måste hitta alternativa energikällor till de oljepro-dukter som våra fordon är nästan helt beroende av.

Läs mer om Biogas under rubriken Biogas.

Solenergi

Påverkan på miljön blir minimal när solenergi används. Falköpings kommun utnyttjar solens energi på utvalda ställen och är med i Soluppgång i väst för att öka kunskapen om solenergi och för att stimulera andra att använda mer solenergi.

Vindkraft

Vindkraft är en viktig resurs i kommunens arbete med att skapa en hållbar utveckling. Falköping har bra vindläge och det planeras för ytterligare vindkraftverk. En långsiktigt positiv utveckling förutsätter förståelse och acceptans hos kommunens invånare.

Falköpings kommun kan genom att engagera sig mer direkt i vindkraftsutbyggnaden stärka förståelsen för denna utveckling. Genom kommunal delaktighet och information om vindkraftens positiva effekter, både miljömässigt, socialt och ekonomiskt skapas bättre förutsättningar till en positiv attityd, ökat lokalt engagemang och ett större lokalt delägande hos kommunens invånare och företag.

Vinsterna av ett sådant engagemang är tydliga och uppfyller alla tre dimensioner i hållbar utveckling. Miljömässigt genom att det bidrar till att miljövänlig el produceras, ekonomiskt genom att intäkterna från vindkraftsetableringarna hamnar på lokal nivå samt socialt genom en ökad delaktighet och tidig information.