Värmesystem: fjärrvärme, pellets, solfångare, vedeldning och värmepump (berg, sjö, jord)

Värmesystemet värmer huset och tappvarmvattnet. Ett värmesystem består av dels värmekällan (panna eller värmepump etc.), varmvattenberedare, reglersystem och distributionssystemet. Nedan kan du läsa om olika uppvärmningssystem.

Om du har tänkt att byta värmesystem bör du först ställa dig själv några frågor:

 1. Vad ska jag tänka på först? Den billigaste energin är den som inte används. Innan du funderar över vilket uppvärmningssystem du ska ha ska du tänka på följande:
 2. Har huset ett bra styrsystem? För hus med direktverkande elvärme kan ett sådant minska energianvändningen med upp till 10%. Även för hus med vattenburet system kan en bättre reglering minska energibehovet.
 3. Är huset äldre än 15 år? Byggdes huset innan gällande byggnormer kan det vara på sin plats att tilläggsisolera, i första hand vinden.
 4. Funderar du på att installera vattenburen värme? Då kan det vara viktigt att se över fönstren. Genom att byta till högisolerande 3-glasfönster eller genom att sätta in ytterligare en ruta kan du reducera kostnaderna för ett vattenburet system eftersom du inte längre behöver radiatorer under varje fönster. Därmed minskar du såväl installations- som driftskostnaderna. Sammantaget kan dessa åtgärder betyda lägre effekt- och energibehov. Därmed kan du välja mindre och billigare uppvärmningssystem. Tänker du byta till ett vattenburet system behöver du dra mindre rör och installera färre radiatorer. Tänker du köpa värmepump kan du välja en mindre modell.

Distributionssystem

Med distributionssystem avser man det system som används för att transportera värmen dit man vill ha den. Det finns tre typer av distributionssystem:

Vattenburet system (golvvärme, radiatorer):

Ett vattenburet system består av rördragningar frän värmekällan till radiatorerna som placeras på lämpliga ställen i rummen vanligtvis under fönster för att förhindra kallras. Ett vattenburet system innebär att man inte är beroende av vilken värmekälla man använder sig av. Detta gör att man inte blir låst till att använda el till uppvärmning utan kan koppla på vedpanna, oljepanna, värmepump eller pelletssystem samt om så önskas en solfångaranläggning.

Luftburet system (tilluft, fläktkonvektorer):

Ett luftburet system fungerar genom att man värmer upp tilluften till huset. För att kunna ha ett luftburet system krävs att man har eller installerar ett från- och tilluftsventilationssystem (FT-system). I de hus med FT-system är det vanligt att man har en värmeväxlare kopplad till ventilationssystemet. Detta medför att man tar tillvara värmen i luften som sugs ut ur huset.
Ett annat sätt att värma tilluften är att installera så kallade fläktkonvektorer. Fläktkonvektorn tar in utomhusluft och värmer denna innan den blåses in i huset. Uppvärmningen sker oftast med värmepump eller ett elvärmeaggregat. Fördelen med ett luftburet system är att man säkerställer husets ventilation så att tillräckligt med frisk luft kommer in.

Direktverkande elvärme (radiatorer, golvvärme):

Med direktverkande elvärme menas att man har elradiatorer. Detta kräver ingen rördragning och heller ingen värmekälla. Elen tillförs radiatorerna som blir varma och värmer rummet.  Genom att man inte har ett vattenburet eller luftburet system är man låst till att använda el som energikälla. Elen har oftast idag ett högre pris än motsvarande bränslen som ved, pellets och olja.

Om du i dagsläget har ett direktverkande elsystem finns det dock lösningar. Genom att installera en kompletterande värmekälla kan man minska energiförbrukningen. Du kan t. ex installera en braskamin eller liknande för att elda under kalla dagar. Det finns också system som automatiskt sätts igång I vissa fall krävs bygglov när värmesystemet ändras.

Golvvärme är en annan typ av distributionssystem som använder golvytan som radiator. I golvet läggs rörslingor som kopplas till värmekällan. Det finns även golvvärmesystem för eldrift. Genom att golvet har en stor yta behövs inte högre temperatur. Temperaturfördelningen i rummet blir jämnare och man kan sänka inomhustemperaturen. En annan fördel med golvvärme är att man får högre effektivitet på t.ex. värmepumpen eller solfångaranläggningen. Om ni funderar på att installera golvvärme se till så att golvet är ordentligt isolerat, bådeneråt och mot kanterna. Minst 30 cm isolering rekommenderas.

Fjärrvärme

Värmen kommer till huset via rör i marken och ansluts via en värmeväxlare till husets vattenburna system. För att kunna ansluta din villa till fjärrvärme krävs först och främst att det finns nedgrävda ledningar till ditt område. Sedan tillkommer en anslutningsavgift och en kostnad för fjärrvärmecentral i huset.

Fördelar

 • Enkel att sköta.
 • Tar minimal plats i huset.
 • Billigare än el och olja.
 • De flesta fjärrvärmeverk använder förnybara bränslen. Falbygdens Energi AB använder 100% förnybara bränslen.

Nackdelar

 • Ingen möjlighet att välja leverantör
 • Dyr anslutningskostnad

Att tänka på

 • Om du byter ut olje-, ved- eller pelletspannan mot fjärrvärme kan det vara klokt att sätta in en extra radiator i det före detta pannrummet för att undvika fuktproblem.
 • En olje-, ved- eller pelletspannan drar i sig mycket luft och på så sätt bidrar den till källarens ventilation. Slutar man elda minskar ventilationen och du måste vara observant på ev. fuktskador.
 • Om du slutar elda och skorstenen blir kall kan ventilationen i hus med självdrag försämras.
 • Om du slutar elda behöver skorstenen en huv så att regn inte tränger in och orsakar fukt- och frostskador.

Kontakta Falbygdens Energi ABlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster för vidare frågor.

Vedeldning

För dig med direktverkande el kan en kamin eller kakelugn vara ett bra komplement. Du har då möjlighet att hålla värmen även vid strömavbrott. Kakelugnar och täljstensmantlade kaminer lagrar värme i konstruktionen och fortsätter att värma när du slutat elda. Det finns även vattenmantlade varianter som kan ansluts till det vattenburna värmesystemet. Precis som vid eldning i vedpanna är det viktigt att elda rätt. Veden ska vara torr, brinna vid hög temperatur och med god syretillförsel.

Vid inköp av ny eldstad se till att den är miljögodkänd, annars får den inte installeras.

Fördelar

 • Billigt bränsle
 • Förnybart bränsle som inte bidrar till växthuseffekten
 • Bra komplement till elvärme

Nackdelar

 • Vedeldning kan orsaka problem med rök som kan störa grannar
 • Vedeldning kräver en hög egen arbetsinsats
 • Vedeldning kräver utrymme att lagra veden

Att tänka på

 • En ackumulatortank är ett måste vid eldning i vedpanna.
 • Det är viktigt att elda rätt.länk till annan webbplats
 • Vedeldning kanske inte alltid är den optimala lösningen i tätbebyggt område med tanke på att röken kan störa kringboende.
 • Pannan eller kaminen bör vara märkt med det nordiska miljömärket Svanen eller P-märkt av Sveriges forsknings- och provningsinstitut, SP.
 • Prata med sotaren i kommunen innan du installerar din vedpanna så kan du få värdefulla tips och råd.

Pellets

Pellets kan användas i gamla pannor (olja eller kombipannor) om en ny pelletsbrännare installeras. Effektiviteten blir dock sämre än om man köper en ny panna som är anpassad för pelletseldning. Det finns även pelletskaminer som är helautomatiska och startar och stoppar via termostat. En variant kan även installeras billigt utan skorsten via yttervägg.

Vilken kvalitet på pellets du köper in spelar också stor roll för hur driftsäker anläggningen blir och hur ofta du behöver sota.

Fördelar

 • Billigare än olja och el.
 • Förnybart bränsle som (nästan) inte bidrar till växthuseffekten.
 • Mindre riskt för miljöfarliga utsläpp än vid vedeldning.
 • Mindre arbetskrävande än vedeldning.

Nackdelar

 • Kräver utrymme för pelletsförråd (kanske kan du använda dagens utrymme för oljetanken?).
 • Hantering och påfyllning av pellets i säckar om du inte har plats för ett bulkförråd.
 • Arbete med uraskning och sotning.

Att tänka på

 • Panna, brännare eller kamin ska vara P-märkt av Sveriges tekniska forskningsinstitut.
 • Kolla ljudnivån på pelletskaminen så att den inte stör.
 • Installera gärna solfångare för varmvatten på sommaren och värmetillskott under våren och hösten.  

Vanliga frågor och svar om pelletslänk till annan webbplats

Kaminer utan skorstenlänk till annan webbplats

Värmepump (berg, sjö, jord)

För villor med vattenburna system passar det bra att byta ut till exempel en olje- eller elpanna mot berg-, sjö-, mark-, eller grundvattenvärmepump. I en villa med direktverkande el kan en luft-luftvärmepump, som också kallas komfortvärmepump, minska värmekostnaderna. I nybyggda villor installeras ofta en frånluftsvärmepump.

En värmepump fungerar som ett omvänt kylskåp. Du "pumpar" värme från en plats till en annan. Värmen pumpas in i husets värmesystem eller direkt till inomhusluften. Värmen tas upp från marken genom ett borrhål eller en slang som grävs ned i marken.

För att installera en värmepump för mark, grund- eller ytvattenlänk till annan webbplats krävs en anmälan eller tillstånd hos Miljösamverkan Östra Skaraborg (MÖS)länk till annan webbplats. Till anmälan ska du bifoga en kartutskrift där borrhål/jordvärme är placeradlänk till annan webbplats.

Det finns även värmepumpar som använder ventilationens frånluft som värmekälla (mekaniskt ventilationssystem krävs) samt värmepumpar som tar energi från uteluften. Dessa kräver ingen anmälan.

Solfångare

Förutom elen som går åt till cirkulationspumpen och lite elektronik har den inga driftkostnader och inga utsläpp. Tyvärr räcker inte solinstrålningen i Sverige till för att vara ett alternativ året runt. Trots det kan solen bidra med drygt halva varmvattenbehovet och cirka 10 procent av värmebehovet för en normalvilla. Det vanligaste är att man låter solenergin ta hand om värmning av varmvatten. På så sätt slipper du elda i pannan under sommaren då verkningsgraden är lägre. Solvärme i kombination med ved- eller pelletspanna är ett mycket bra alternativ för både miljön och plånboken.

För att kunna använda solvärme till uppvärmning av din villa krävs det att du har ett vattenburet system och ackumulatortank. En solfångayta på mellan åtta och tolv kvadratmeter brukar vara lagom. 

Fördelar

 • Enkelt system.
 • Extrem driftsäkert.
 • Extrem låga driftkostnader
 • Förnybart energislag.
 • Inga utsläpp.

Nackdelar

 • Installation kräver en viss investering
 • Täcker inte hela värmebehovet.

Att tänka på

 • Det finns solfångare som är P-märkta av Sveriges Tekniska Forsningsinstitut, SP, Borås. Framöver finns även en Solar-Keymark-certifiering.
 • En solfångare för varmvatten på sommaren är extra positivt eftersom förbränningen i pannan (till exempel pellets, ved eller olja) blir mindre effektiv när den eldas lite.
 • Det finns två typer av solfångare, vakuumrörsolfångare och plansolfångare. Vilken typ du skall välja är beroende av husets läge, utrymme på taket med mera