Naturvårdsprogram

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga policydokument när det gäller bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen.

Naturvårdsprogrammet utgör en samlad redovisning av naturvårdens intressen och ska vara Falköpings kommuns långsiktiga policydokument när det gäller bevarandet av de naturvärden som finns inom kommunen.

Naturvårdsprogrammets huvudsakliga syfte är att

  • vara ett aktuellt, samlat kunskapsunderlag över kommunens naturvärden som kan ligga till grund för den fysiska planeringen
  • ligga till grund för ställningstaganden i natur- och miljövårdsfrågor
  • lägga fast mål för kommunens naturvårdsarbete

Naturvårdsprogrammets viktigaste användningsområden

  • fungera som underlag för kommunal planering
  • ge information till kommuninnevånare och turister om intressant och värdefull natur
  • fungera som underlag för säkerställande av skyddsvärda områden
  • fungera som underlag för miljökonsekvensbeskrivningar
  • fungera som utbildningsmaterial
  • ge information och råd till markägare och brukare

Finansiering av naturvårdsprogrammet har skett med stöd av Naturvårdsverkets statliga bidrag för lokal och kommunal naturvård.

Naturvårdsprogrammets fyra delar

Statliga bidrag till lokal naturvård

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) är ett bidrag som ska stimulera kommuners och ideella föreningars långsiktiga naturvårdsengagemang.

Den lokala naturvårdssatsningen (LONA) utgör den största nationella satsningen hittills för att åstadkomma ett ökat lokalt initiativtagande i arbetet med lokal naturvård. Kommuner kan få LONA-bidrag om upp till 50 procent av bidragsberättigade kostnader. För specifika våtmarksprojekt gäller bidrag upp till 90 procent av bidragsberättigade kostnader.

Läs mer om LONA-bidragen på Länsstyrelsens webbplats.länk till annan webbplats

Ny våtmarkssatsning inom LONA

I regeringens budget för 2018 ingår en våtmarkssatsning på 200 miljoner kronor årligen under 2018-2020. Delar av denna satsning kommer fördelas genom LONA-bidrag till kommunerna. Även andra lokala aktörer kan söka bidrag för att planera och anlägga våtmarker, men genom kommunen.