Invasiva främmande arter

Främmande arter är djur, växter eller svampar som tagit sig till Sverige med hjälp av människan. I vissa fall kan de öka kraftigt och på så sätt påverka den biologiska mångfalden.

De invasiva främmande arterna kan skada arter och ekosystemet och ha negativa effekter på jord- och skogsbruk. Invasiva främmande arter kan även orsaka ekonomisk skada eller påverka hälsan hos djur och människor negativt.

För att skydda miljön och samhället mot utbredningen och skadorna så finns en förordning från EU för att hindra att invasiva främmande arter kommer in i EU och för att bekämpa de arter som redan finns här. Enligt den är det förbjudet att importera, sälja, odla, föda upp, transportera, använda, byta, släppa ut i naturen eller hålla levande exemplar av dessa invasiva främmande arter. Det är inte heller tillåtet att låta dessa arter växa eller föröka sig.

EU-listade arter som är etablerade i Sverige är

 • gul skunkkalla
 • bisam
 • jättebalsamin
 • gulbukig vattensköldpadda
 • jätteloka
 • kabomba
 • mårdhund
 • signalkräfta
 • sidenört
 • smal vattenpest
 • tromsöloka
 • kinesisk ullhandskrabba

Några främmande arter som är eller riskerar bli invasiva i Sverige, men som inte omfattas av några regler är blomsterlupin, mink, parkslide, silverruda, sjögull, spansk skogssnigel, vattenkrassula, vattenpest och vresros.

Bekämpningsplan för jätteloka och parkslide på kommunägd mark

Falköpings kommun arbetar med bekämpning av invasiva främmande arter på kommunägd mark enligt planen för bekämpning av jätteloka och parkslide.

Parkslide

Parkslide