15 mars 2023
Lärcenter

Lärcenter är med i projektet Helhetslyftet

Helhetslyftet är ett projekt som har som mål att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige.

Under de kommande tre åren kommer kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland att ingå i ett regionalt projekt med fokus på att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare i Sverige (person som är medborgare i ett land utanför EU).

Den högre arbetslösheten bland målgruppen beror bland annat på att en del tredjelandsmedborgare har en utbildning och en arbetslivserfarenhet som innebär utmaningar för dem på den svenska arbetsmarknaden. En annan orsak är att befintliga utbildningar inte alltid passar målgruppen. Den högre graden av arbetslöshet hänger också samman med den lägre graden av tillit till samhället.

Projektet kommer att bestå av tre huvudsakliga inriktningar:

  • Förberedande jobbspår
  • Föräldraskapsstöd
  • Kombinationsutbildningar

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen.

Skaraborgs Kommunalförbund kommer att ha en samordnande roll för delar av inriktningen Kombinationsutbildningar. Resultat från pågående Skolverksprojekt Kombinationsutbildningar SFI kommer att appliceras.

I den del Skaraborgs Kommunalförbund samordnar ingår Skövde, Tibro, Falköping, Lidköping, Trollhättan, Vänersborg och Strömstad.

Falköping och Lärcenters insatser inom Helhetslyftet sker inom området Kombinationsutbildningar. Kombinationsutbildningar är vuxenutbildningar där svenska för invandrare/svenska som andraspråk kombineras med yrkesutbildning på gymnasial nivå. Fokus för insatserna är metodutveckling, kommunövergripande samverkan och kompetensutveckling.

Syfte

Syftet med projektet är att genom utbildning som är anpassad till målgruppens behov och som bygger på deltagarnas delaktighet samt kompetensstöd till lärarna, bidra till att minska arbetslösheten och öka känslan av delaktighet i samhället bland tredjelandsmedborgare.

Målsättningarna är att målgruppen når ökade kunskaper i svenska språket, ökad anställningsbarhet där individuella förutsättningar matchar med arbetsmarknadens behov och att utveckla metoder, arbetssätt och samverkansformer för arbetet med integration.

Målgrupp

Tredjelandsmedborgare i Sverige (person med medborgarskap utanför EU-land).

Aktörer i projektet

Den övergripande projektledningen sker från Västra Götalandsregionen. I projektet ingår kommuner, folkhögskolor och andra aktörer i Västra Götaland. Totalt i regionen deltar tolv kommuner, tio folkhögskolor och sex övriga aktörer så som Kunskapsförbund och Studieförbund med flera.

Insatser

Alla insatser genomförs inom ramen för fyra verksamhetsområden – Nästa steg, Förberedande jobbspår, Kombinationsutbildningar samt Gemensam kompetensutveckling. Projektet är utformat så att olika verksamhetsformer som folkhögskola, kommunal vuxenutbildning och arbetsmarknadsenheter i alla verksamhetsområdena möts i syfte att öppna för dialog mellan parter samt att stärka ett befintligt samarbete.

Bakgrund och utmaningar

Hög arbetslöshet bland tredjelandsmedborgare beror bland annat på att tidigare utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet inte fullt ut matchar den svenska arbetsmarknaden, samtidigt som befintliga utbildningsinsatser inte alltid passar målgruppen.

Utbildningssatsningar som tidigare gjorts har varit alltför kortsiktiga och ofta har det saknats ett övergripande ansvar för en långsiktig samverkan för insatserna.

Mer om mål och förväntade effekter

  • Att utveckla och förbättra kapacitet och samverkansdialog mellan integrationsansvariga aktörer i olika samhällssektorer. Målet är en effektivare integrationsprocess som är flexibel och som bättre kan möta behoven både hos den enskilde deltagaren och på arbetsmarknaden.
  • Att öka delaktigheten hos målgruppen i förbättrade utbildningsinsatser med tydliga mål, samt ge kompetensstöd till medarbetare som möter deltagare.
  • Att arbetsgivare ser målgruppen som en resurs och att de blir en naturlig del i kompetensförsörjningen.
  • Att sänka arbetslösheten och att bidra till en ökad känsla av integration bland tredjelandsmedborgare.

Tidsperiod

1 september 2022 – 31 augusti 2025

Finansiär

AMIF (Asyl-, migration-, och integrationsfonden)

Projektägare

Västra Götalandsregionen, Folkhögskoleförvaltningen

Projektpartners

Projektägare Folkhögskoleförvaltningen i Västra Götalandsregionen samverkar med 12 kommuner, 10 folkhögskolor (fhsk) och 6 övriga aktörer. Kommuner: Borås, Falköping, Härryda, Lerum, Lidköping, Mölndal, Partille, Skövde, Strömstad, Vårgårda samt Kungsbacka kommun i Region Halland. Folkhögskolor: Angered fhsk, Billströmska fhsk, Borås fhsk, Dalslands fhsk, Fristad fhsk, Göteborgs fhsk, Hjo fhsk, Kvinnofolkhögskolan, Mångkulturella fhsk, Nordiska fhsk och Vara fhsk. Övriga aktörer: Kunskapsförbundet Väst (Trollhättan och Vänersborgs kommun), Restad gård utbildning AB, Röda Korset Vänersborg, Sensus studieförbund, Skaraborgs kommunalförbund och Support Group Network.

Mer information om projektet:
VGR Folkhögskolor Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skaraborgs kommunalförbund Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.