Information till studenter

Välkommen till Lärcenter

Lärcenter är en mötesplats för lärande på olika nivåer. Med kompetenshöjning coachar vi mot framtidens arbetsmarknad eller fortsatta studier. Här kan du möta dina möjligheter. På Lärcenter finns utbildning för vuxna på alla nivåer från grundläggande vuxenutbildning och SFI till gymnasieutbildning, yrkeshögskola, uppdragsutbildning, högskolekurser.

På Lärcenter ges du en aktiv lärmiljö. Där finns bibliotek, specialpedagog och andra resurser som du kan få del av. YH Tekniker Spårbundna fordon har teoretisk undervisning i Lärcenters lokaler, och den praktiska delen genomförs i nära sammarbete med företag i branschen.

Yrkeshögskolan YH

Yrkeshögskolans utbildningar bedrivs i samarbete med arbetslivet och är eftergymnasiala. Alla utbildningar har en ledningsgrupp som innehåller
representanter från arbetslivet, utbildningsanordnaren och de studerande. Ledningsgruppens uppgift är att kontrollera att utbildningen genomförs enligt lag och förordning, anta sökande till utbildningen, utfärda examensbevis samt att se till att utbildningen håller en god kvalitet.

Ledningsgruppen är en viktig resurs och har ett stort inflytande över hur utbildningen genomförs och utvecklas. Ledningsgruppen tar också aktivt del i utformandet av utbildningsplan och fastställer kursplaner.

Yrkeshögskoleutbildningar bedrivs med statliga medel. Ansökan om att få bedriva utbildning beviljas av Myndigheten för yrkeshögskolan. Myndigheten har också i uppdrag att ha tillsyn så att anordnaren bedriver utbildningen på det sätt man lovat i utbildningsplanen.
Utbildningarna inom Yrkeshögskolan berättigar till CSN.

Yh-utbildningen Tekniker Spårbundna fordon

Utbildningen till Tekniker Spårbundna fordon i Falköping är 300 Yh poäng, en veckas studier ger 5 poäng. Detta innebär att den håller på i 1,5 år.

Utbildningen följer den utbildningsplan som är fastställd av Yh-Myndigheten. Den beskriver hur utbildningen ska genomföras och vilka kurser som ingår. För varje kurs finns en kursplan som ledningsgruppen har fastställt innehållet i.

Lärplattform

För kommunikation mellan utbildare och studerande samt allmän informationsspridning som rör våra Yh-utbildningar använder vi lärplattform, Fronter. Genomgång och utbildning i Fronter genomförs första studieveckan.

Studietider

Studierna pågår under ett och halvt år.
Information om studietider hittar du på Fronter

Betyg och examen

Om du efter utbildningen har fått lägst betyg G i alla kurser erhåller du ett examensbevis. Du kan även begära ut ett Europass-tillägg. Om inte betyget G uppnås i alla ämnen kan du erhålla ett utbildningsbevis. Möjlighet att komplettera betyg kan erbjudas så länge
utbildningen pågår och examinationsrätt finns för utbildningsanordnaren.

Schema måndag-fredag

Hur kurserna är förlagda får du information om under utbildningens första vecka. En del av tiden är lärarledd och annan tid är för eget arbete. När utbildningen startat kommer du också hitta schema och kursplaneringar i Fronter.

Kostnader

Kostnad för kurslitteratur samt viss personlig utrustning får den studerande själv stå för. Viss kurslitteratur kan köpas. Mer information om detta får du under utbildnignens uppstart.

Det är bra om du har en egen dator men det finns också möjlighet att använda datorer på Lärcenter.

Eventuella dubbla boendekostnader och resor till och från LIA-platsen bekostas av den studerande.

Studieavbrott och studieuppehåll

Vid eventuellt avbrott från eller uppehåll i studierna ska skriftlig anmälan göras. Det är sedan ledningsgruppen som slutgiltigt beslutar i frågan. Till exempel kan inte begäran om studieuppehåll beviljas om ny start av utbildningen inte är beviljad från myndigheten.

Försäkring

Försäkring för personskador och saker finns tecknad hos Kammarkollegiet via Myndigheten för Yrkeshögskolan. Även Lärcenter har ett avtal som ger elever ett gott försäkringsskydd.

LIA – Lärande i arbete

I utbildningen ingår en kurs i lärande i arbete, LIA. Det innebär att du som studerande är ute på en arbetsplats. LIA-kursen ska ge dig fördjupade praktiska kunskaper. De är alltså inte en traditionell praktik utan ett aktivt lärande under arbete på annan plats än i skolan. Hur anskaffningen av LIA-platser går till får du mer information om under utbildnigens uppstart. Den studerande får vara beredd på att LIA-plats inte finns till alla på studieorten. Eventuella dubbla boendekostnader och resor till och från LIA-platsen bekostas av den studerande.

Sjukanmälan och ledigheter

Om du skulle bli sjuk ska du genast anmäla detta till din utbildningsledare via telefon. Närvarolista kommer att föras eftersom CSN ibland efterfrågar närvaro/frånvaro. Om du skulle behöva vara ledig, en heldag eller mer, lämnar du en ledighetsanmälan till din lärare i god tid. Ledighet under LIA rekommenderas inte då det är av största vikt att LIAn genomförs i sin helhet. Är du sjuk mer än 7 dagar ska du anmäla detta till CSN. Dessutom ska läkarintyg uppvisas på skolan.

Närvaro

Närvaro krävs för att du ska anses vara aktivt studerande och kunna genomföra dina studier i planerad takt. Det är viktigt att du kommunicerar med din lärare om du måste vara frånvarande. När du inte längre bedöms vara aktivt studerande anmäls detta till CSN.

Prov och omprov

Om du lämnar in dina övningsuppgifter sent eller inte blir klar ska en diskussion tas med din lärare. En plan för hur du ska kunna ta igen läggs då upp. Vid särskilda behov kan anpassning av kunskapskontrollerna göras. Efter ordinarie tillfälle har den studerande rätt till ytterligare två omprov eller kompletteringar inom två månader. Om den studerande kan styrka giltig frånvaro från kunskapskontroll enligt anordnarens anvisningar (till exempel med sjukintyg) ersätts tillfället. Om kursen tar slut och du inte lämnat in dina betygsunderlag kommer du att få betyget Ig tills du lämnat in underlaget. Därefter görs en planering för hur du ska ta igen det du missat. Utbildningen kan inte garantera att det går att göra om alla kurser då vissa kurser genomförs med inhyrd lärare och en del praktiska moment är avhangiga av tillgång till möjlighet att delta vid arbete i depåer.. Du kan därför få vänta tills samma kurs återkommer. Vid fusk på prov stängs den studerande av till dess utredning skett. Vid konstaterat fusk görs avbrott.

Examensarbete

Sista kursen i utbildnignen är Examensarbete. Kursens syfte är att knyta ihop hela utbildningen och den studerande ska planera, tillämpa och fördjupa sina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ett självständigt och individuellt examensarbete. Du skriver en rapport enligt en given mall. Examensarbetet får gärna genomföras i anknytning till LIA-kursen i samråd med det företag där LIA-kursen genomförs.

Bibliotek

I Lärcenters bibliotek kan du få hjälp att bland annat söka information och beställa böcker från andra bibliotek. Du kan också låna andra böcker. Lånekort och PIN-kod får du på Lärcenters bibliotek eller annat bibliotek i kommunen. På Lärcenters bibliotek finns även hjälp för dig med läs- och skrivsvårigheter.

Kontaktuppgifter

Lärcenter Falköping
0515-88 71 00

Besöksadress:
Nils Ericsonsgatan 5

Postadress:
Lärcenter
Nils Ericssonsgatan 5
52181 Falköping

Lärare

Mats

YH-administration

Utbildningsledare
Therese Angrimer
0515-88 71 12
therese.angrimer@falkoping.se

Rektor
Rickard Sandberg
0515-88 71 24
rickard.sandberg@falkoping.se

Övriga

Biblioteket Lärcenter
0515-88 71 14
Bibliotekarie Yvonne Fällström
yvonne.fallstrom@falkoping.se

Specialpedagog
0515-88 71 00

Studie- och yrkesvägledare
Anna Christensson
0515-88 71 29
anna.christensson@falkoping.se