Informationsplan - informationsbehov vid kris

Kommunens krisinformation ska bygga på de rutiner som i vardagslag styr kommunens informationsstrategier. Rätt information i rätt tid är av särskilt stor betydelse och kan förhindra panik, ryktesspridning och onödig oro.

Mål, kommunens information ska:

  • vara snabb, korrekt, begriplig, samordnad och regelbunden
  • beskriva vad som hänt, vad som kan göras för att förhindra eller begränsa ytterligare skador samt vilka åtgärder som vidtas
  • vara öppen - omständigheterna avgör vilka fakta som kan lämnas ut
  • anpassas till målgruppens behov

Kommunikationsavdelningens arbete i en krissituation syftar till samla, verifiera och strukturera tillgänglig information och skapa en gemensam lägesbild.

En lägesbild som sedan ligger till grund för en gemensam lägesuppfattning, vilket innebär att alla
inblandade delar samma uppfattning om vad som händer och vad som bör göras och av vem.