POSOM-krisstöd

Kommunalt krisstöd (psykiskt och socialt omhändertagande) till enskild eller grupper vid stora olyckor, omfattande samhällsstörningar samt vid extraordinära händelser, utgörs av POSOM som är kommunens resurs avseende akut krisstöd till drabbade.

Det kommunala krisstödet är en funktion inom kommunens organisation för att hantera samhällsstörningar och extraordinära händelser.

POSOM leds av kommunens ledningsgrupp som vid stora olyckor, omfattande samhällsstörningar samt vid extraordinära händelser är kommunens krisledningsgrupp.

POSOM ansvar för att bygga upp och underhålla relationer för god samverkan i ett nätverk med andra aktörer och organisationer, till exempel polis, räddningstjänst, Hälso- och sjukvård, föreningar, trossamfund med flera.

POSOM lämnar aldrig ut uppgifter om avlidna eller skadade, det gör polismyndigheten.

Kommunens funktion POSOM ersätter inte kommunens ordinarie stödjande verksamhet för människor i kris eller arbetsgivares arbetsmiljöansvar (företagshälsovård).

Hur aktiveras POSOM?

Det viktigt att tidigt i ett skeende kontakta och samråda med Kommunernas samordningscentral (KSC) för att tillsammans tolka händelsen och skapa en lägesbild.