Information vård och omsorg

Kommunen följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Nedan kan du läsa mer om hur dessa påverkar verksamheter och aktiviteter inom vård och omsorg i Falköpings kommun.

Frågor och svar inom vård och omsorg

Rutiner inom vård och omsorg

UPPDATERAT 2020-07-16 klockan 10.00

Bekräftad eller misstänkt smitta

Falköpings kommun har tydliga rutiner för hur personalen ska hantera personer som är eller misstänks vara sjuka. Om en person på ett boende misstänks ha covid-19 vårdas personen av en begränsad personalgrupp enligt fastställda rutiner och hålls avskild från de andra på boendet. När det finns misstänkt eller konstaterad smitta använder personalen den skyddsutrustning som rekommenderas utifrån de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten och Smittskydd Västra Götaland ger.

Patientsekretessen gäller

Inom vård och omsorg gäller patientsekretess. Det innebär att Falköpings kommun vid bekräftade fall av smitta inte kommer offentliggöra var de som har drabbats av covid-19 bor, med risk för att bryta sekretessen. Endast närmast anhöriga blir kontaktade och får information om närstående är misstänkt eller konstaterat smittade.

Det är viktigt att vi alla hjälps åt

Vi kan alla kan hjälpas åt att minska risken för smittspridning. Det är viktigt att ta ansvar och fortsätta att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Särskilt viktigt är att undvika onödiga besök hos äldre och personer i riskgrupp för att skydda de mest sårbara.

Det är också viktigt att ta ett gemensamt ansvar kring att förhindra ryktesspridning och värna integriteten. Du kan hjälpa till att förhindra spekulationer genom att vara källkritisk och enbart dela bekräftad information.

Äldreomsorg

Besöksförbud på äldreboenden

UPPDATERAT 2020-07-16 klockan 10.00

Regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på Sveriges samtliga äldreboenden från och med den 1 april 2020 för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19.

För att underlätta kontakt med anhöriga och närstående under besöksförbudet finns i mån av tid hos personalen möjlighet till hjälp med videosamtal. Falköpings kommun har även köpt in besöksskärmar i plexiglas för att möjliggöra säkra möten utomhos. Skärmarna finns på alla äldreboenden samt korttidsenheten Trädgårdsgatan 17 och möten kan ske efter tidsbokning.

Läs mer om besöksskärmarna i information som skickats till anhörigaPDF

Förändringar i verksamheter inom äldreomsorg

UPPDATERAT 2020-05-15 klockan 15.20

Dagverksamhet för äldre

Från och med onsdagen den 18 mars stänger dagverksamheten för äldre. Detta gäller dagverksamhet Bergsliden, dagverksamhet Kinnarp, dagverksamhet Floby, dagverksamhet Stenstorp och dagverksamheten på Tåstorps demenscentrum "Tåstorps hörna". Beslutet gäller tills vidare.

Trygg hemgång

Verksamheten Trygg hemgång pausas från och med den 15 maj. De personer som idag får insatser av Trygg hemgång kommer istället att få utökat stöd av hemtjänsten.

Träffpunkter

Från och med onsdagen den 18 mars stänger InformationsCentrum, Träffpunkt Ranten, Träffpunkt Centrum och Träffpunkt Bergsliden. Beslutet gäller tills vidare.

Ung omsorg

Från och med fredagen den 1 maj återinförs anpassade insatser från Ung omsorg. Ung omsorg kan erbjuda insatser som är anpassade till den rådande situationen, till exempel genom brev, video, poddar samt sångstund utomhus. Insatserna följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

Äldreomsorgens fritidsverksamhet

Från och med onsdagen den 18 mars stänger fritidsverksamheten inom äldreomsorgen. Beslutet gäller tills vidare. Även Nyttårsfesten den 2 april för de frivilliga medhjälparna inom äldreomsorgen ställs in.

Växelvård

Växelvårdsplatserna på Trädgårdsgatan 17 och Tåstorps demenscentrum stängs för ny vistelseperiod från och med 6 april. Brukare som påbörjat växelvårdsperiod innan detta datum kan avsluta period enligt planering.
Anhöriga som är i behov av extra stöd under den period växelvården är stängd kan ansöka om mer insatser från hemtjänsten hos biståndsenheten.

Funktionsnedsättning

Korttidsverksamhet

UPPDATERAT 2020-05-05 klockan 13.45

Korttidsverksamhet
Korttidsverksamheten för barn och unga inom avdelning funktionsnedsättning har sedan den 23 mars begränsats till tillsyn. Det har inneburit att beslut om avlastning inte har verkställts. Socialnämnden har beslutat att återöppna korttidsverksamheten från och med den 11 maj. Familjer som beviljats korttidsverksamhet kommer att få den verkställd under ordinarie schema, men nämnden kommer inte kunna erbjuda den extra avlastning som vissa barn har beviljats under sommaren.

Individ- och familjeomsorg

Avråder från besök

UPPDATERAT 2020-03-18 klockan 11.30

Individ- och familjeomsorgen ber klienter att undvika besök på socialkontoret som inte är nödvändiga. Om du inte har en bokad tid så går det att nå handläggare eller behandlare via telefon eller e-post.

Läs mer i informationen som har gått ut till klienter med anledning av coronaviruset.PDF

Familjecentralen

UPPDATERAT 2020-05-06 klockan 10.45

Familjecentralen har varit stängd sedan den 19 mars på grund av det rådande läget gällande spridningen av coronaviruset. Socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden har beslutat att återöppna Familjecentralen för viss utomhusverksamhet från och med den 5 maj 2020.