Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2017-05-29

Debatt: Väg 181 viktig för regionen

Kommunstyrelsens ordföranden i Falköping och Herrljunga kommuner samarbetar för att förbättra väg 181.

En viktig förutsättning för tillväxt och utveckling är bra infrastruktur. Om Sverige ska kunna konkurrera på världsmarknaden måste vi kunna erbjuda näringslivet de bästa möjliga transportsystemen. För att hela Västsverige ska kunna utvecklas krävs tillgång till den nationella infrastrukturen (E 20) via ett starkt regionalt vägnät.

Väg 181 än en del av ett viktigt regionalt vägstråk som sträcker sig från Tidaholm (väg 193) via Falköping, Herrljunga och Vårgårda (väg 47 och väg 181) till Göteborg (E20).
Detta vägstråk är ett av Västra Götalandsregionens nio särskilt utpekade vägstråk, vägstråk 3. De nio vägstråken sträcker sig samtliga över både kommun och kommunalförbundsgränser och anses särskilt betydelsefulla sett ur ett regionförstoringsperspektiv.

Vägstråk 3 är för företagen i området den naturliga länken till Göteborgsregionen via E 20 i Vårgårda. Stråket får också en allt mer ökad betydelse för näringslivets koppling till Skaraborg Logistic Center i Falköping. Satsningen på Skaraborg Logistic Center är en satsning med starkt regionalt stöd och som ligger helt i linje med den regionala godstransportstrategi som beslutats av Västra Götalandsregionen. Denna strategi förutsätter ett väl fungerande vägnät till och från de av regionen särskilt utpekade kombiterminalerna varav Skaraborg Logistic Center idag är den enda utanför Göteborgsregionen.

Vägen har byggts om i etapper sedan 80-talet och den senaste ombyggnationen genomfördes 2009 vilket var sträckan Vårgårda-Bråttensby. Vi är självfallet glada för de förbättringar av väg 181 som genomförts under de senaste decennierna men tyvärr är inte en vägsträcka bättre än dess svagaste länk. Idag återstår en mycket viktig sträcka och det är etappen Bråttensby-Bergagärde. På denna återstående del är vägen smal, sikten är dålig och det är nästan omöjligt att köra om även med mindre fordon. I regionala planer har man avseende väg 181 tydligt sagt att ”framkomligheten, trafiksäkerheten och trafikmiljön är otillfredsställande”.

Den tyngre trafiken hänvisas därför ofta till att ta den längre vägen till Göteborg via E 20 norr om Vara, med bland annat en högre miljöbelastning som följd. Vidare begränsar nuvarande sträckning av väg 181 genom centrala Herrljunga kraftfullt Herrljungas expansionsplaner. Vägen delar av Herrljunga centralort i två delar och orsakar stora problem vad gäller såväl samhällsplanering som trafiksäkerhet. I Herrljunga samsas trafiken idag med många relativt oskyddade fotgängare och cyklister.

Vi, Herrljunga och Falköpings kommuner, menar nu att väg 181, en gång för alla, måste byggas klar. Detta skapar en avsevärt kortare (-17 km) förbindelse med godtagbar standard från södra Skaraborg till Göteborgsregionen. Det skapar också en väl fungerande koppling till Skaraborg Logistic Center och dess kombiterminaler. En utbyggnad av den återstående sträckan skapar också bättre förutsättningar för Herrljungas framtidsplanering och ger bättre förutsättningar för olika näringslivssatsningar utefter hela stråket.

Kort sagt, en färdigutbyggd väg 181 gör att stråk 3 når upp till Västra Götalandsregionens egna ambitioner kring stråkens betydelse för en regionförstoring.

Johnny Carlsson (C), kommunstyrelsens ordförande i Herrljunga kommun
Mobil: 072-206 22 25