Publicerad: 2020-03-20

Mark- och miljödomstolens dom i överklagandet av detaljplanen Platåskolan

PRESSMEDDELANDE

Mark- och miljödomstolen i Vänersborg meddelar i sin dom 19 mars 2020 att det inte finns skäl att upphäva detaljplanen för Platåskolan del av Gamla stan 2:26, och avslår de överklaganden som kommit in. Domstolen gör bedömningen att Falköpings kommun skött planärendet på ett rätt och riktigt sätt och att detaljplanen inte går emot någon bestämmelse i plan- och bygglagen.

I juni 2019 antog kommunfullmäktige i Falköpings kommun detaljplanen med avsikten att bygga en helt ny 7-9 skola på tomten intill korsningen Hollendergatan-Trädgårdsgatan och med utemiljö i det gamla stenbrottet och nya trafiklösningar.

Detaljplanen överklagades med ett antal invändningar som tagits upp som mål hos Mark- och miljödomstolen. Domstolen meddelar i sin dom att detaljplanen inte går emot någon bestämmelse i plan- och bygglagen och har inga invändningar mot hur planärendet är skötts av kommunen. De ser inget skäl att upphäva detaljplanen och avslår de överklaganden som kommit in.

Domen kan med prövotillstånd överklagas till Mark- och miljööverdomstolen inom 3 veckor från domens datum.

Kontakt

Josef Karlsson
Planarkitekt
Telefon 0515-88 51 33