Artikelns bäst före-datum har passerat och är kanske inte längre aktuell.

Publicerad: 2019-06-20

Arbetsmiljöutredningen i Falköpings kommun redovisad

Falköpings kommun har genomfört en arbetsmiljöutredning med syfte att kartlägga hur medarbetare uppfattar sin arbetsmiljö. Utredningen har haft sin utgångspunkt i kommunens riktlinjer vid kränkande särbehandling och ger ett underlag för att vid behov kunna vidta åtgärder som säkerställer en trygg och god arbetsmiljö.

Arbetsmiljöutredningen har genomförts av kommunens företagshälsovård Avonova på uppdrag av kommunen för att skapa kunskap om den psykosociala arbetsmiljön i kommunen.

Utredningen innehåller:

  • Inledning som beskriver vad en utredning av psykosocial arbetsmiljö är.
  • Bakgrunden till varför utredningen har gjorts.
  • Beskrivning av uppdraget till Avonona.
  • Metoden för hur utredningen har gått till.
  • Beskrivning av definitioner, begrepp och kommunens riktlinjer kränkande särbehandling.
  • Rapporterade upplevelser avseende psykosocial arbetsmiljö.
  • Konsekvenser av rapporterade upplevelser avseende psykosocial arbetsmiljö.
  • Rekommendationer för vidare arbete.

Onsdag 19 juni redovisade företagshälsovården Avonova utredningen för förtroendevalda i kommunstyrelsen, chefer i kommunledningsgruppen och kommunledningsförvaltningens ledningsgrupp samt för de fackliga organisationerna som ingår i den centrala samverkansgruppen.

- Nu är utredningen avslutad och det är den politiska organisationen som nu har ansvar för eventuella åtgärder kopplat till arbetsmiljöutredningen säger Maria Ström, personalchef.

Vad händer nu?

Avonova har nu alltså lämnat över utredningen till kommunstyrelsen som nu kan arbeta vidare med materialet och vid behov vidta åtgärder som säkerställer en trygg och god arbetsmiljö.

- Vi har det yttersta ansvaret för arbetsmiljön, nu är det viktigt att vi skyndsamt kommer igång med det fortsatta arbetet utifrån utredningen för att säkerställa en trygg och god arbetsmiljö, säger Karola Svensson (C), tf kommunstyrelsens ordförande.

- Det blir tydligt i utredningen att det behövs en ny typ av politiskt ledarskap framöver som präglas av tillit, ödmjukhet, transparens och dialog, säger Adam Johansson (M), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen.

- Vi behöver ta ett omtag och komma fram till vilka åtgärder som behöver genomföras. Det handlar om att jobba med värdegrund och bemötandefrågor, säger Dan Hovskär (KD).

- Vi måste ta till oss detta och fundera på vad som har gått fel. Sedan måste vi hitta arbetssätt där alla känner sig trygga och former för dialog där vi tidigare kan få signaler om arbetet inte fungerar, säger Ingvor Bergman (S).

Innan semestrarna påbörjas ett intensivt arbete för att lägga upp en plan för det fortsatta arbetet utifrån utredningen. Ansvaret ligger nu hos politiken och en tanke är starta upp höstens arbete genom dialog på kommunstyrelsemötet 14 augusti.

Kontakt

Kommunstyrelsens ordförande tf
Karola Svensson
karola.svensson@falkoping.se
Telefon 073 -280 78 14