Flerårsplan

Flerårsplanen för 2019–2021 är en långsiktig plan för en hållbar utveckling i Falköpings kommun.

Läs mer i Flerårsplan 2019-2021PDF

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun beslutade den 26 november om flerårsplan 2019-2021 med budget för år 2019.

I flerårsplan 2019-2021 återfinns information om kommunens fyra övergripande mål, socialt hållbart Falköping, ett attraktivt Falköping, skapa förutsättningar för ett näringsliv som utvecklas samt kvalitén i verksamheten ska öka.

Beräkningsförutsättningarna som ligger till grund för flerårsplan 2019-2021 utgår ifrån SKLs rekommendationer och skatteprognoser för år 2019. Totalt beräknas Falköpings kommuns nettokostnader att uppgå till över 2 miljarder kronor under år 2019. 2019 år resultatet beräknas till 19,2 miljoner kronor vilket är under det finansiella målet om 2 % av skatter och generella bidrag. I flerårsplanen 2019-2021 finns även en investeringsbudget på dryga 1,3 miljarder kronor för de tre kommande åren samt balans- och finansieringsbudget.

I fleråsplan 2019-2021 beslutar kommunfullmäktige endast om budgetramar för investering- och driftsbudget. Arbetet med fördelning av dessa budgetramar sker sedan i respektive nämnd och återfinns sedan i nämndernas verksamhetsplan för år 2019


För år 2018 gäller gäller fortfarande nedanstående flerårsplan
Läs mer i Flerårsplan 2018-2020PDF