Medarbetare och kvalitet

Varje medarbetare utför ett kvalitetsarbete i sina dagliga uppgifter och bidrar därmed till helheten. Allt förbättringsarbete, oavsett omfattning, är kvalitetsarbete. På den här sidan kan du läsa om de kommunövergripande metoder och verktyg för förbättringsarbete som används.

Metoder och verktyg

För att kunna bedriva ett systematiskt kvalitets- och förbättringsarbete med kontinuerlig uppföljning krävs en mängd metoder och verktyg. Nedan presenteras ett urval av de kommunövergripande verktygen. Information om varje nämnds specifika arbete finns under rubriken Kvalitet och utveckling på förvaltningarna.

Synpunktshantering

Kommunen har en gemensam synpunkts- och klagomålshantering för medborgarna. Läs mer om synpunkts- och klagomålshanteringen.

Medarbetarundersökning

Vartannat år genomför kommunen en medarbetarundersökning för att få en bild av hur medarbetarnas och chefernas arbetsmiljö upplevs.