Kommunrevisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt kontrollinstrument med uppdrag att granska verksamheten i kommunen. Revisorerna är förtroendevalda lokala politiker. Dess uppdragsgivare är fullmäktige och de är ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen.

Revisorerna granskar och bedömer om styrelser och nämnder fullgör fullmäktiges uppdrag och om verksamheten bedrivs på ett ekonomiskt tillfredsställande sätt och med tillräcklig intern kontroll. Revisorerna granskar också tillförlitlighet och säkerhet i redovisning och rutiner och att verksamheten bedrivs enligt fastställda politiska mål. Revisorernas årliga granskning omfattar hela den kommunala verksamheten, i styrelser och nämnder och i kommunala bolag.