Geografiskt Informationssystem – GIS

Geografisk information är alla företeelser som går att lokalisera till en plats eller ett område. Det kan till exempel vara information om adresser, fastigheter, var skolelever bor, hållplatser, vattenledningar, hemtjänstens vårdtagare, eller statistik över trafikolyckor.

Cirka 75 procent av alla ärenden som handläggs i kommunal verksamhet ingår i någon typ av geografisk information.

Falköpings kommun har upphovsrätt till kartorna. Det är inte tillåtet att kopiera, digitalisera eller rita av kartorna.

Exempel på GIS

  • Mäta avståndet direkt på kartan mellan en elevs bostad och närmaste busshållplats för att underlätta arbetet med skolskjutsplanering.
  • Använda GIS som stöd för trafikplanering.
  • Bedöma risk för till exempel översvämning.
  • Hitta uppgifter om var en fastighet ligger och se fastighetsinformation som till exempel taxeringsvärde och fastighetsägare.

Den geografiska informationen representeras av linjer, punkter, ytor eller rasterrutor i kartbilden. Med ett GIS-verktyg kan man kombinera ihop geografisk information med attributdata och göra rumsliga analyser, planera och ställa frågor mot informationen.

Med ett GIS-verktyg finns möjlighet att lättare hålla ordning på olika register vilket kan effektivisera verksamheten samt erhålla bättre beslutsunderlag.