Sammanträden och minnesanteckningar

Rådet för funktionshinderfrågor sammanträder fyra gånger per år. Om det är nödvändigt på grund av någon angelägen fråga, kan rådet sammanträda ytterligare gånger. Inför varje sammanträde skickas kallelse ut i god tid till rådets ledamöter. Rådet har ett arbetsutskott som sammanträder 4 gånger per år samt vid behov.

Efter varje sammanträde skrivs minnesanteckningar. Anteckningarna godkänns av ordföranden och skickas till rådets ledamöter och till samtliga nämnder inom kommunen.

Rådet för funktionshinderfrågors sammanträdesdagar 2018

Tisdagen den 27 februari klockan 18:00
Måndagen den 21 maj klockan 18:00
Måndagen den 3 september klockan 18:00
Måndagen den 3 december klockan 18:00

Minnesanteckningar 2017