Rådet för Funktionshinderfrågor

Rådet för Funktionshinderfrågor (RFF) är ett viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de handikappades riksorganisationer inom kommunen.

Reglemente för Rådet för Funktionshinderfrågorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster KFS 2017:09

Ledamöter

Rådet för Funktionshinderfrågors ledamöter är politiker från kommunens nämnder samt representanter från handikapporganisationerna.

Syftet

Syftet med Rådet för Funktionshinderfrågor är att personer med funktionshinder genom rådet får större delaktighet i samhällets och kommunens insatser.  Att man som funktionshindrad kan ta initiativ i rådet och arbeta aktivt för förändringar i den kommunala verksamheten. I rådet ska man även kunna ge förslag till åtgärder som berör de funktionshindrades förhållanden i samhället.

Rådet arbetar med övergripande frågor inom funktionshinderområdet. Frågor av individuell karaktär behandlas inte i handikapprådet

Genom rådet ges kommunen möjlighet att samråda med de funktionshindrades organisationer i ett tidigt skede av beredningsprocessen. Man kan även få in synpunkter och åsikter i ärenden som berör funktionshindrade människor.

Organisation

De handikappföreningar inom kommunen som är knutna till en riksorganisation får vara representerade i rådet. Representanterna ska vara bosatta i Falköpings kommun.

Rådet för Funktionshinderfrågor är organisatoriskt knutet till tekniska nämnden. Samhällsbyggnadsförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.

Ledamöter och ersättare i RFF

Område

Organisation

Ledamot

Ersättare

Psykisk- och utvecklingshandikappadeRSMHLinda Dittmer

Lena Lundell

Synskadades RiksförbundSRFLennart HägerBritt Arthursson
De handikappades riksförbundDHRKrister EnglundMarita Johansson
Medicinskt och övrigt handikappadeRHLBernth Gustafsson

Stig Johansson

RörelsehandikappadeReumatikerf.

Lilian Göthberg

Monica Setterberg

Psykiskt- och utvecklingshandikappadeFUBInga-Maj JohanssonElisabeth Thomas
HörselhandikappadeHRFKenth Karlsson

Margareta Nilsson

Elöverkänsliga

VågbrytarenSkaraborgs stamningsförening

SSF

Christina Fredriksson


Anhörigföreningen


Gunnar HedbergPolitiker mandatperioden 2019-2022

Nämnd

Ordinarie ledamöter

Ersättare

Tekniska nämnden

Per Halldén (M) ordförande

Johanna Svensson (S)

Kommunstyrelsen

Karola Svensson (C)

Ingvor Bergman (S)

Socialnämnden

Rune Lennartsson (C)

Lisbeth Ek (S)

Barn- och
utbildningsnämnden

Angela Joelsson (KD)

Lena Sjödahl (M)

Kultur- och
Fritidsnämnden

Kelesh Hussein (S)

Morgan Billman (M)

Nämnden samhällsskydd
Mellersta Skaraborg SMS

Corry Thuresson (S)

Ingrid A Jarlsson (M)

Kompetens- och
arbetslivsnämnden

Hillevi Wallgren (C)

Dag Högrell (L)

Byggnadsnämnden

Roger Lundberg (S)

Elias Assio (M)