Pensionärsrådet

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är ett organ för överläggningar, samråd och ömsesidig information mellan företrädare för pensionärsorganisationerna och kommunens styrelser och nämnder.

Kommunala Pensionärsrådets Reglemente KFS 2011:19PDF

Syftet är att pensionärsrådet ska

  • Förstärka inflytandet i alla frågor som gäller äldre
  • Medverka vid förberedelser för upphandling av vårdgivare
  • Verka för att pensionärernas frågor beaktas i nämndernas verksamhetsplanering
  • Initiera nya pensionärsfrågor i nämnder och förvaltningar
  • Vara en remissinstans i frågor av principiell, övergripande karaktär för pensionärer
  • Vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning
  • Verka för pensionärernas jämlikhet och fulla delaktighet i samhället

Kommunala pensionärsrådet består av ledamöter från de pensionärsorganisationer som tillhör riksorganisationer samt ledamöter från kommunstyrelse, kultur- och fritidsnämnd och socialnämnd. De pensionärsföreningar som har femhundra eller fler medlemmar får välja två ledamöter och två ersättare i rådet. Representanter i rådet ska vara bosatt i Falköpings kommun.

Kommunala pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till socialnämnden och nämndens ordförande är även ordförande i pensionärsrådet. Socialförvaltningen svarar för sekreterare och kansliservice till rådet.
     
Kommunala pensionärsrådet sammanträder fyra gånger per år. Om en viktig fråga uppkommer mellan sammanträdena kan rådet träffas vid fler tillfällen. Kommunala pensionärsrådet har även ett arbetsutskott som sammanträder innan pensionärsrådets möten för att förbereda dessa.
              
Efter varje sammanträde skrivs protokoll. Protokollet justeras av ordförande och en ledamot. Protokollet skickas därefter ut till pensionärsrådets ledamöter.

Ledamöter och ersättare i KPR 2015 - 2018

Pensionärsorganisation

Ordinarie ledamot

Ersättare

PRO Falköping

Siw Gustavsson

Agnetha Sterner

PRO Falköping

Ingegerd Darius Reinholdsson

Ove Gustafsson

PRO Floby

Curt- Evert Brodd

Hannu Friberg

PRO Stenstorp

Janis Rozkalns

Inger Fredriksson

Sveriges Kommunalpens. Riksförbund

Märta Lijegren

Kerstin Allestam

Sveriges Kommunalpens. Riksförbund

Barbro Westergren, vice ordförande

Ulla Lisa Karlberg

SPF Falköping

Roland Andersson

Barbro Torstensson

SPF Falköping

Ann Liljebäck

Sven-Erik Andersson

SPF Vartofta

Käthy Eriksson

Ingegerd Sandahl

SPF Gudhem

Inga-Britt Fahlåsen

Mai Robinsson

SPF Frökind

Birgitta Ahl

Karl Gustaf Ahl

SPF Stenstorp

Gunvor Svensson

Magnhild Romfelt

Riksförbundet Pens. Gemenskap

Martin Sandström

Margareta Håkansson

 

 

 

Politiker

Ordinarie ledamot

Ersättare

Socialnämnden

Susanne Larsson, ordförande

Sture Olsson

Kommunstyrelsen

Dan Gabrielsson

Ingrid A. Jarlsson

Kultur- och fritidsnämnden

Pal Seidler

Roger Sjödahl