Kommunalt partistöd

Enligt kommunallagen får kommuner ge ekonomiskt bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den kommunala demokratin. Kommunfullmäktige ska besluta om partistödets omfattning och formerna för det.

Kommunfullmäktige i Falköpings kommun har beslutat om regler för kommunalt partistödPDF. Syftet med det lokala partistödet är att stärka de politiska partiernas ställning i den kommunala demokratin.

Det lokala partistödet i Falköpings kommun utgår till politiska partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i kommunfullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Partistöd får bara ges till ett parti som är en juridisk person.

Partistödet består av ett grundstöd per parti och år och ett mandatstöd per mandat och år. Beslut om att betala ut partistöd ska fattas av kommunfullmäktige en gång per år.

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning och en granskningsrapport. Redovisningen ska ge en rättvisande bild av hur partistödet har använts för att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Syftet med redovisningen är att säkerställa öppenhet, att ge både allmänhet och media möjlighet att ifrågasätta både partiernas användning av partistödet och deras redovisning.

Har redovisning och granskningsrapport inte lämnats in inom föreskriven tid utbetalas inget partistöd för kommande år.

Efter att kommunfullmäktige har beslutat vilka partier som ska får partistöd för kommande år betalas partistödet ut i två lika stora delar i januari och juli månad.  

Redovisning av partistöd ska ske i webbformulär för redovisning av partistöd.