Ansvarsområde, tekniska nämnden

Tekniska nämnden ansvarar för vatten- och avloppsfrågor, avfallshantering, kommunens fastigheter, lokalvård, verksamhetsservice, måltidsproduktion samt väghållning där kommunen är väghållare.

I nämndens ansvar ingår även:

 • att årligen upprätta flerårsplaner för underhållsarbeten inom förvaltningen
 • att ansöka om och rekvirera statliga och andra bidrag inom nämndens verksamhetsområde
 • att fullgöra de uppgifter som kommunfullmäktige och kommunstyrelsen överlämnar till nämnden
 • försörjning av lokaler till kommunens samtliga verksamheter
 • ärenden angående gatubyggnadskostnad
 • att bygga, förvalta och underhålla fastigheter, VA-anläggningar, gator, torg, parker, parkeringsplatser och idrottsanläggningar
 • trafiksäkerhetsarbete och översiktlig trafiksäkerhetsplanering
 • bidragsgivning till vägbelysningsföreningar och enskilda vägar
 • skötsel av gång- och cykelvägar
 • de trafikuppgifter som avses i 1 § lagen (1978:234) om nämnder för vissa trafikfrågor
 • parkeringsövervakning
 • ägande, uthyrning och skötsel av kommunens fordon och maskiner
 • drift och underhåll av Falköpings flygplats
 • biogas och biogödseldrift

Tekniska nämndens reglemente anges i KFS 2008:11.

Tekniska nämndens ansvar verkställs av samhällsbyggnadsförvaltningen.