Ansvarsområde, kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden ska

 • leda och utveckla den kommunala kultur- och fritidsverksamheten och där ingår bl.a. museiverksamhet, folkbiblioteksverksamhet, bad- och annan hälsofrämjande verksamhet
 • fullgöra kommunens uppdrag som huvudman enligt bibliotekslagen med undantag för skolbiblioteksverksamhet
 • bedriva kunskapsbaserad besöksnäringsverksamhet vid friluftsmuseet Ekehagens Forntidsby samt vid Falbygdens museum
 • ansvara för uthyrning av lokaler och anläggningar som kultur- och fritidsnämnden disponerar, vilket även gäller skollokaler på icke skoltid, i enlighet med av nämnden fastställda riktlinjer samt ansvara för service och tillsyn i samband med uthyrning
 • ansvara för verksamhetsservice vid idrottsanläggningar
 • anskaffa, hantera och administrera kommunens konstsamling för kommunens förvaltningar samt handlägga frågor rörande konst och konstverk i det offentliga rummet
 • vara rådgivande samt stödja organisationer i syfte att estetiskt och kulturhistoriskt värdefulla byggnader och anläggningar samt natur- och kulturmiljöer bevaras
 • vara rådgivande i arbetet med utformning och utsmyckning av offentliga platser och byggnader samt bostads- och andra bebyggelseområden
 • fördela bidrag till föreningar, organisationer och andra ideella krafter enligt fastställda bidragsnormer och av nämnden fastställda riktlinjer samt i övrigt ge stöd och råd till föreningar
 • utse mottagare av kommunens kultur-, idrotts- och föreningsledarstipendier
 • främja barn- och ungdomskultur samt bidra till att barns kunskap om Falbydgens kulturarv ökar
 • verka för ett nära samarbete med kultur- och fritidsorganisationer, föreningar och enskilda ideella krafter
 • verka för att Falbygdens kulturarv och särart tas till vara och levandegörs
 • verka för en god simkunnighet