Byggnadsnämndens ansvarsområde

Byggnadsnämnden verkställer kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsområdet med ansvar för byggnadsverksamheten enligt plan- och bygglagen (PBL). Den övergripande fysiska planeringen ingår i kommunstyrelsens ansvar.

Byggnadsnämnden handlägger den kommunala tomtkön för egnahemstomter och ansvarar för fastställande av och register över kommunens gatu- och kvartersnamn samt annan namnsättning. Byggnadsnämnden ska även besluta i ärenden om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken

Till byggnadsnämndens ansvar hör också att verkställa uppgifter enligt följande:

  • Plan och bygglagen (2010:900)
  • Anläggningslagen (1973:1149)
  • Ledningsrättslagen (1973:1144)
  • Fastighetsbildningslagen (1970:988)
  • Lag om färdigställandeskydd (2014:227)
  • Miljöbalken (1998:808)
  • Lag med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (1998:814)
  • Förordning/kungörelse/råd som hänför sig till ovanstående och som utfärdats av behörig myndighet.

Byggnadsnämnden ska särskilt uppmärksamma och följa utveckligen inom kommunen ur plan- och byggnadssynpunkt samt ta de initiativ som behövs i frågor om planläggning, fastighetsbildning och byggande. Byggnadsnämnden ska också verka för en god byggnadskultur samt en god estetiskt tilltalande stads och landskapsmiljö.

Byggnadsnämndens ansvar verkställs av stadsbyggnadsavdelningen som hör till kommunledningsförvaltningen.