Lokala bestämmelser (kommunens författningssamling)

I lokala bestämmelser, kommunens författningssamling (KFS), hittar du bland annat avgifter, bestämmelser, föreskrifter, reglementen, regler och taxor som gäller för Falköpings kommun.

De taxor som gäller för Miljösamverkan östra Skaraborgs (MÖS) verksamhet finns på www.miljoskaraborg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

De taxor som gäller för Avfallshantering Östra Skaraborg (AOS) verksamhet finns på
www.avfallskaraborg.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

A

Alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, Avgifter för serveringstillstånd samt tillsyningsavgifter enligtPDF - KFS 2019:16

Allmän plats i Falköpings kommun, taxa för upplåtelse avPDF - KFS 2012:17

Allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning samt information till fastighetsägare, ABVA 2009PDF- KFS 2009:05

Allmänna handlingar, taxa för avskrifter, kopior m.mPDF. - KFS 2007:14

Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Falköpings kommunPDF - KFS 2012:18

Anläggningar i Falköpings kommun, taxa för uthyrning av kommunala lokaler ochPDF

Anslag, regler för beräkning av studieförbundens kommunalaPDF - KFS 2017:11

Anställda, riktlinjer för uppvaktning avPDF- KFS 2012:22

Ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet, avgifter förPDF

Arbetslivsnämnden, reglemente för kompetens- ochPDF   - KFS 2016:05

Arbetsordning för kommunfullmäktige i Falköpings kommunPDF

Arkivreglemente för Falköpings kommunPDF- KFS 2017:10

Attestreglemente för Falköpings kommunPDF - KFS 2012:10

Avfallshantering, föreskrifter om - Avfallshantering Östra Skaraborg - Föreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avfallshantering i Falköpings kommun, taxa för - Avfallshantering Östra Skaraborg - Taxalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Avgift för hyra av konsertsalenPDF - KFS 2007:11

Avgift för kommunala praktikplatserPDF - KFS 2018:08

Avgift inom Falköpings kommun, taxa för felparkeringsPDF - KFS 2015:07

Avgifter för ansökan om godkännande av fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhetPDF

Avgifter för Ekehagens ForntidsbyPDF - KFS 2019:08

Avgifter för musikskolan i Falköpings kommunPDF - KFS 2013:04

Avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedelPDF - KFS 2019:16

Avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, föreskrifter omPDF - KFS 2018:13

Avgifter på Falbygdens museumPDF - 2018:02

Avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och StenstorpsbadetPDF - KFS 2019:07

Avlopp utanför verksamhetsområde, taxa för anslutning av vatten ochPDF  - KFS 2014:19

Avloppsanläggning, ABVA 2009, allmänna bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och PDF- KFS 2009:05

Avloppsanläggning, taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- ochPDF

Avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar, taxaPDF - KFS 2007:14

B

Badet, avgifter vid Odenbadet, Flobybadet och Stenstorps-  PDF- KFS 2014:18

Barn- och utbildningsnämnden, reglemente förPDF -  KFS 2016:02

Barnomsorg, taxa för kommunalPDF - KFS 2013:14

Belysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårds-PDF - KFS 2006:08

Beredning, reglemente för kommunfullmäktiges demokratiPDF - KFS 2016:1

Beräkning av studieförbundens kommunala anslag, regler förPDF - KFS 2017:11

Bestorp i Falköpings kommun, föreskrifter för naturreservatetPDF - KFS 2010:24

Bestämmelser för användande av Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning, ABVA 2009PDF, allmänna- KFS 2009:05

Bestämmelser för Falköpings kommun om bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator) - KFS 1977:11

Bestämmelser för Falköpings kommuns föreningsledarstipendium PDF- KFS 2017:17

Bestämmelser för Falköpings kommuns idrottsstipendium PDF- KFS 2017:15

Bestämmelser för Falköpings kommuns kulturstipendiumPDF - KFS 2017:16

Bestämmelser för Falköpings stad, gatukostnads - KFS 1977:12

Bestämmelser för Falköpings stad om bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator) - KFS 1977:13

Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun -PDF KFS 2015:09

Bestämmelser för kommunal bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun PDF- KFS 2006:08

Bestämmelser för utdelning av Falköpings kommuns minnesgåva till kommunfullmäktigeledamöter m.fl.PDF - KFS 1998:03

Bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Falköpings kommun - KFS 2019:01PDF

Bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för nya gator), bestämmelser för Falköpings kommun - KFS 1977:11

Bidrag till gatubyggnadskostnad (gäller för äldre gator), bestämmelser för Falköpings stad - KFS 1977:13

Bidragsgivning till enskilda vägar inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunal PDF- KFS 2015:9

Bidragsgivning till gatu-, väg- och gårdsbelysning inom Falköpings kommun, bestämmelser för kommunalPDF - KFS 2006:8

Brandfarliga och explosiva varor, taxa för tillståndsprövning enligt lagen omPDF - KFS 2019:02

Brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner, taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen omPDF - KFS 2019:10

Brandskyddskontroll för Falköpings kommun, taxa och regler förPDF - KFS 2018:11

Bygglovtaxa för Falköpings kommun, plan- ochPDF  - KFS 2015:04

Byggnadsnämnden, reglemente förPDF - KFS 2017:13

F

Falbygdens museum, avgifter påPDF - KFS 2018:02

Felparkeringsavgift inom Falköpings kommun, taxa förPDF - KFS 2015:7

Flobybadet och Stenstorpsbadet, avgifter vid Odenbadet,PDF - KFS 2019:07

Fordon som flyttats, taxa för förvaring PDF- KFS 2009:06

Forntidsby, avgifter för EkehagensPDF - KFS 2019:08

Fristående förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet, avgifter för ansökan om godkännande avPDF

Fritidsnämnden, reglemente för kultur- ochPDF - KFS 2018:06

Funktionshinderfrågor, reglemente för rådet förPDF - 2017:09

Funktionshindrade, föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissaPDF - KFS 2018:13

Färdtjänst Skaraborg, reglemente förPDF - KFS 2014:20

Färdtjänst, reglemente för riks- PDF KFS 1998:2

Fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommun, regler avseendePDF - KFS 2011:16

Föreningsledarstipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns PDF- KFS 2017:17

Föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö, lokalaPDF - KFS 2011:08

Föreskrifter för Falköpings kommun, allmänna lokala ordningsPDF - KFS 2012:18

Föreskrifter för naturreservatet Bestorp i Falköpings kommunPDF- KFS 2010:24

Föreskrifter för torghandel i Falköpings kommun, lokala ordnings- PDF- KFS 2005:11

Föreskrifter om avfallshantering - Avfallshantering Östra Skaraborg - länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönsterAvfallsföreskrifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindradePDF - KFS 2018:13

Förhandling som avses i 11 - 14 och 38 §§ medbestämmandelagen, reglemente för Falköpings kommuns nämnder rörande - KFS 1977:2

Förskola, fristående pedagogisk omsorg, fristående fritidshem samt förändringar i verksamhet, avgifter för ansökan om godkännande av friståendePDF

Förtroendevalda i Falköpings kommun, bestämmelser om ekonomisk ersättning tillPDF - KFS 2019:01

Förtroendevalda, riktlinjer för uppvaktning av PDF- KFS 2007:9


R

Receptfria läkemedel, avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen,lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissaPDF - KFS 2019:16

Reglemente för barn- och utbildningsnämndenPDF - KFS 2016:02

Reglemente för byggnadsnämndenPDF - KFS 2017:13

Reglemente för Falköpings kommun, arkivPDF - KFS 2017:10

Reglemente för Falköpings kommun, attestPDF - KFS 2012:10

Reglemente för Falköpings, Götenes, Skaras coh Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellersta SkaraborgPDF - KFS 2019:11

Reglemente för Falköpings kommuns nämnder rörande förhandling som avses i 11 - 14 och 38 §§ medbestämmandelagen - KFS 1977:2

Reglemente för färdtjänst Skaraborg PDF- KFS 2014:20

Reglemente för kommunala pensionärsrådet (KPR) i Falköpings kommun PDF- KFS 2019:09

Reglemente för kommunfullmäktiges demokratiberedningPDF - KFS 2016:17

Reglemente för kommunrevisionenPDF - KFS 2016:12

Reglemente för kommunstyrelsenPDF - KFS 2017:06

Reglemente för kompetens- och arbetslivsnämndenPDF - KFS 2016:05

Reglemente för krisledningsnämndenPDF - KFS 2015:7

Reglemente för kultur- och fritidsnämndenPDF - KFS 2018:06

Reglemente för Miljönämnden östra Skaraborg (MÖS)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Reglemente för riksfärdtjänstPDF - KFS 1998:2

Reglemente för rådet för funktionshinderfrågorPDF- KFS 2017:09

Reglemente för socialnämndenPDF - KFS 2018:12

Reglemente för tekniska nämndenPDF - KFS 2016:09

Reglemente för valnämndenPDF - KFS 2016:10

Reglemente för överförmyndarenPDF - KFS 2016:13

Regler för beräkning av studieförbundens kommunala anslagPDF - KFS 2017:11

Regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommun, taxa ochPDF - KFS 2018:11

Regler för fördelning av tomter för småhus m.m. i Falköpings kommunPDF - KFS 2011:16

Regler för kommunalt partistödPDF - KFS 2015:08

Renhållningsordning för Falköpings kommun, se www.aos.skovde.se

Renhållningstaxa, AÖS www.aos.skovde.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Riksfärdtjänst, reglementePDF - KFS 1998:2

Riktlinjer för beviljade av skolskjutsPDF - KFS 2011:27

Riktlinjer för uppvaktning av anställdaPDF - KFS 2012:22

Riktlinjer för uppvaktning av förtroendevalda PDF- KFS 2007:9

S

Samhällsskydd mellersta Skaraborg, reglemente för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms gemensamma nämnd förPDF - KFS 2019:11

Serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, avgifter förPDF - KFS 2019:16

Sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligt socialtjänstlag, hälso- ochPDF - KFS 2018:13

Skaraborg, reglemente för Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellerstaPDF - KFS 2019:11

Skaraborg, reglemente för FärdtjänstPDF - KFS 2014:20

Skaras och Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg, reglemente för Falköpings, GötenesPDF - KFS 2019:11

Skara och Tidaholms kommuner, taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes,PDF - KFS 2019/02

Skara och Tidaholms kommuner, taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes,PDF - KFS 2019:10

Skolskjuts,riktlinjer för beviljande avPDF - KFS 2011:27

Skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor, taxa för tillsyn enligt lagen omPDF - KFS 2019:10

Småhus m. m. i Falköpings kommun, regler för fördelning av tomter förPDF - KFS 2011:16

Social hållbarhet, instruktion för kommunstyrelsens utskott förPDF - KFS 2019:13

Socialnämnden, reglemente förPDF - KFS 2018:12

Socialtjänstlag, hälso- och sjukvårdslag och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, föreskrifter om avgifter och ersättningar för personer med insatser enligtPDF - KFS 2018:13

(Solarier), taxa för tillsyn inom strålskyddslagens områdePDF - KFS 2019:03

Sotningsfrister för Falköpings kommunPDF - KFS 2015:03

Sotningstaxa för Falköpings kommunPDF - KFS 2018:09

Sprängämnesprekursorer, taxa för tillsyn enligt lagen omPDF - KFS 2019:05

Stenstorpsbadet, avgifter vid Odenbadet, Flobybadet ochPDF - KFS 2019:07

Stipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns föreningsledar-PDF - KFS 2017:17

Stipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns idrotts-PDF - KFS 2017:15

Stipendium, bestämmelser för Falköpings kommuns kultur- PDF- KFS 2017:16

Strålskyddslagens område (solarier), taxa för tillsyn inomPDF - KFS 2019:03

Studieförbundens kommunala, regler för beräkning avPDF - KFS 2017:11

Särskild prövning (utbildning), taxa för PDF- KFS 2005:8

T

Tassen, taxa för hunddagisetPDF - KFS 2019:15

Taxa, AÖS, Renhållnings- www.aos.skovde.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för anslutning av vatten och avlopp utanför verksamhetsområdePDF - KFS 2014:19

Taxa för avfallshantering i Falköpings kommun - Avfallshantering Östra Skaraborg - Avgifterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Taxa för avskrifter, kopior m.m. av allmänna handlingar PDF- KFS 2007:14

Taxa för Falköpings kommun, sotningsPDF -  KFS 2018:09

Taxa för Falköpings kommun, plan- och bygglovsPDF - KFS 2015:04

Taxa för Falköpings kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggningPDF

Taxa för felparkeringsavgift inom Falköpings kommunPDF - KFS 2015:7

Taxa för förvaring av fordon som flyttatsPDF - KFS 2009:06

Taxa för hunddagiset TassenPDF - KFS 2019:15

Taxa för kommunal barnomsorgPDF - KFS 2013:14

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningenPDF

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens områdePDF - KFS 2019:06

Taxa för särskild prövning (utbildning)PDF - KFS 2005:8

Taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes,Skara och Tidaholms kommunerPDF - KFS 2019:02

Taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes, Skara och Tidaholms kommunerPDF - KFS 2019:10

Taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorerPDF - KFS 2019:05

Taxa för tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier)PDF - KFS 2019:03

Taxa för upplåtelse av allmän plats i Falköpings kommunPDF - KFS 2012:17

Taxa för uthyrning av kommunala lokaler och anläggningar i Falköpings kommunPDF

Taxa för uthyrning av lokaler på LärCenterPDF - KFS 2013:15

Taxa för uthyrning av Ållebergsgymnasiets lokalerPDF - KFS 2015:12

Taxa och regler för brandskyddskontroll för Falköpings kommunPDF - KFS 2018:11

Tekniska nämnden, reglemente förPDF - KFS 2016:09

Tidaholms kommuners gemensamma nämnd för samhällsskydd mellersta Skaraborg, reglemente för Falköpings, Götenes, Skaras ochPDF  - KFS 2019:11

Tidaholms kommuner, taxa för tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes,Skara ochPDF - KFS 2019:02

Tidaholms kommuner, taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes, SkarasPDF - KFS 2019:10

Tillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, avgifter för serverings-PDF - KFS 2019:16

Tillståndsprövning enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor, taxa förPDF - KFS 2019:02

Tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor inom Falköpings, Götenes, Skaras och Tidaholms kommuner, taxa förPDF - KFS 2019:10

Tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, taxa förPDF - KFS 2019:05

Tillsyn inom miljöbalkens område, taxa för prövning ochPDF - KFS 2019:06

Tillsyn inom strålskyddslagens område (solarier), taxa förPDF - KFS 2019:03

Tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, avgifter för serveringstillstånd samtPDF - KFS 2019:16

Tobak och liknande produkter och lag om handel med vissa receptfria läkemedel, avgifter för serveringstillstånd samt tillsynsavgifter enligt alkohollagen, lag omPDF - KFS 2019:16

Tomter för småhus m.m., regler avseende fördelningPDF - KFS 2011:16

Torghandeln i Falköpings kommun, lokala ordningsföreskrifter för PDF- KFS 2005:11

Ä